เครือโรงพยาบาลพญาไทและเปาโล คว้ารางวัลเกียรติยศสุดยอดนายจ้างดีเด่น "Best Employers Thailand Hall of Fame 2022"

07 Dec 2022

เครือโรงพยาบาลพญาไทและเปาโล โรงพยาบาลเอกชนที่ได้รับความไว้วางใจจากทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติในด้านการรักษาโรคเฉพาะทาง และมุ่งเน้นเรื่องการดูแลสุขภาพเชิงป้องกันโรค ล่าสุด คุณอัฐ ทองแตง ประธานคณะผู้บริหารเครือโรงพยาบาลพญาไท-เปาโล พร้อมด้วย คุณสุภาพร บัญชาจารุรัตน์ ผู้อำนวยการสายทรัพยากรบุคคล เครือโรงพยาบาลพญาไท-เปาโล เข้ารับรางวัลเกียรติยศสุดยอดนายจ้างดีเด่น "Best Employers Thailand Hall of Fame 2022" จัดขึ้นโดย บริษัท คินเซนทริค ประเทศไทย (จำกัด) บริษัทที่ปรึกษาด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลชั้นนำของโลก และสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (Sasin) ซึ่งสะท้อนภาพองค์กรที่มีความมุ่งมั่นสร้างความผูกพันของพนักงาน การดูแลเอาใจใส่พนักงานดีเยี่ยมกว่า 10,000 ชีวิต การให้ความสำคัญกับการบริหารบุคลากร การให้การสนับสนุน และเป็นกำลังใจให้กับบุคลากรในสายงานบริหารทรัพยากรบุคคลได้อย่างแท้จริง โดยมีเป้าหมายให้พนักงานทุกคนทำงานอย่างมีความสุข เสริมสร้างคุณภาพชีวิตให้ดียิ่งขึ้น ใส่ใจต่อการสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการทำงาน และที่สำคัญคือการมีสุขภาพกายและใจที่แข็งแรงเพื่อพร้อมที่จะดูแลผู้ป่วยได้อย่างเต็มที่ต่อไป

เครือโรงพยาบาลพญาไทและเปาโล คว้ารางวัลเกียรติยศสุดยอดนายจ้างดีเด่น "Best Employers Thailand Hall of Fame 2022"

รางวัล "Best Employers Thailand Hall of Fame 2022" นี้ นับเป็นอีกหนึ่งรางวัลแห่งความภาคภูมิใจของเครือโรงพยาบาลฯ ที่ตอกย้ำถึงการพัฒนาความเข้มแข็งของวัฒนธรรมองค์กรอย่างต่อเนื่อง อันนำไปสู่ความยั่งยืนทางธุรกิจ ทั้งนี้รางวัล Best Employers Thailand Hall of Fame มีเกณฑ์การคัดเลือกองค์กรสุดยอดนายจ้างดีเด่นแห่งประเทศไทยแต่ละปี มาจากศึกษาและสำรวจความคิดเห็นจากพนักงานในองค์กรชั้นนำทั่วประเทศไทย เพื่อให้เกิดความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีที่องค์กรขับเคลื่อนผลลัพธ์ทางธุรกิจผ่านบุคลากร ที่มุ่งเน้นการสำรวจองค์กรใน 3 ประเด็นหลัก ได้แก่ 1. ความผูกพันของพนักงานที่มีต่อองค์กร 2. ภาวะผู้นำที่โดดเด่น แนวคิดของผู้บริหารในการให้ความสำคัญกับการดูแลและพัฒนาคน และ 3. กลไกและแนวทางในการพัฒนาคน ขับเคลื่อนกลยุทธ์ขององค์กร