"วีวี แชร์" เดินหน้าสานต่อสร้างความสมดุลในสังคม ส่งมอบอาหารส่วนเกิน ให้แก่ผู้ยากไร้ สู่การสร้าง วีวี แชร์ โมเดล กระจายการแบ่งปันทั่วประเทศ

06 Dec 2022

ในแต่ละวันธุรกิจร้านอาหาร หรือแม้แต่กระทั่งซูเปอร์มาร์เก็ต และร้านสะดวกซื้อต่างๆ มักจะมีอาหารที่ผลิตขึ้นมาจำหน่ายเหลือในแต่ละวันจำนวนไม่มากก็น้อย หากจะต้องนำไปทิ้งก็เท่ากับสิ้นเปลืองทรัพยากรโดยเปล่าประโยชน์ มีผู้คนหลากหลายชีวิตที่ยังต้องการอาหารดีๆ เพื่อยังชีพในแต่ละวัน แต่การเชื่อมโยงระหว่างผู้ประกอบการธุรกิจอาหาร ซูเปอร์มาร์เก็ต ร้านสะดวกซื้อ กับผู้ยากไร้ หรือผู้ขาดแคลนอาหาร ยังคงมีหน่วยงานไม่มากพอที่จะเข้ามาดำเนินการในส่วนนี้ จึงทำให้ มูลนิธิ วีวี แชร์ เข้ามาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเป็นตัวขับเคลื่อนให้สังคมได้ร่วมแบ่งปันอาหารส่วนเกินที่ยังรับประทานได้แก่ผู้ยากไร้ พร้อมสร้าง วีวี แชร์ โมเดล เพื่อต่อยอดการแบ่งปันอย่างไม่รู้จบ กระจายสู่ทุกจุดที่มีกลุ่มผู้เปราะบางทั่วประเทศ

"วีวี แชร์" เดินหน้าสานต่อสร้างความสมดุลในสังคม ส่งมอบอาหารส่วนเกิน  ให้แก่ผู้ยากไร้ สู่การสร้าง วีวี แชร์ โมเดล กระจายการแบ่งปันทั่วประเทศ

นางศรินทร เมธีวัชรานนท์ ผู้ก่อตั้งมูลนิธิ วีวี แชร์ (VV Share Foundation) เล่าถึงที่มาของมูลนิธิ วีวี แชร์ว่า มูลนิธิ วีวี แชร์ เริ่มก่อตั้งเมื่อปี 2564 ด้วยวิสัยทัศน์ "สร้างความสมดุลในสังคม แบ่งปันให้กันด้วยความรัก" จากความเชื่อที่ว่าความรักในเพื่อนมนุษย์และความรักในสิ่งแวดล้อม จะต่อยอดเป็นความร่วมมือกันในการแก้ไขปัญหาเรื่องความอดอยากและขาดแคลนอาหารได้ ด้วยการจับมือเหล่าพันธมิตรในทุกภาคส่วน เปรียบเสมือนตัวกลางให้กับหน่วยงานผู้บริจาคและผู้รับบริจาคมาพบกัน เพื่อใช้ประโยชน์ของอาหารส่วนเกินจากวงจรธุรกิจอาหารซึ่งจะต้องทิ้งในทุกวันตามเงื่อนไขทางธุรกิจ ด้วยการส่งต่ออาหารเหล่านั้นให้กับองค์กรที่จัดอาหารสำหรับผู้ยากไร้ เพื่อสร้างสังคมแห่งการแบ่งปันอย่างมืออาชีพ พร้อมทั้งมุ่งเน้นในการลดปริมาณขยะอาหาร และเพิ่มโอกาสทางโภชนาการ ให้กับผู้ด้อยโอกาส

"มูลนิธิ วีวี แชร์ เป็นการรวมตัวกันของเพื่อนๆ ผู้ที่มีจิตการกุศล เพื่อแบ่งปันสิ่งดีๆ คืนกลับสู่สังคม ซึ่งเราได้เริ่มต้นส่งมอบอาหารส่วนเกินจากวงจรธุรกิจอาหารมาตั้งแต่ 1 มีนาคม 2564 จนถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 เราได้แบ่งปันอาหารไปแล้วรวมกว่า 189,573 มื้อ โดยได้ไปมอบให้บ้านสงเคราะห์ต่างๆ ในสังกัดกระทรวงพัฒนาความมั่นคงของมนุษย์ วัด โรงเรียนในท้องถิ่นทุรกันดาร เครือข่ายชุมชน (พุทธ คริสต์ และอิสลาม) ตลอดจนเครือข่ายคน ไร้บ้าน ที่ตั้งอยู่ทั้งในจังหวัดกรุงเทพฯ ปริมณฑล และต่างจังหวัด

ในปีนี้เรายังได้จัดโครงการ Youth Participation Program (YPP) ให้แก่เยาวชนที่รักการแบ่งปันได้เข้ามามีส่วนในการนำอาหารส่วนเกินที่ได้รับบริจาคนำไปแจกจ่ายให้แก่ผู้ที่ต้องการอาหาร เพื่อให้พวกเขาได้สัมผัสชีวิตของผู้ที่ด้อยโอกาสกว่าและยังได้ปลูกฝังให้เยาวชนรู้จักการแบ่งปัน

และเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมาทางมูลนิธิฯ ได้ลงนามความร่วมมือกับสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสมุทรปราการ (พม.จังหวัดสมุทรปราการ) เพื่อส่งมอบอาหารที่ได้รับบริจาคจากพันธมิตรวงจรธุรกิจอาหารให้แก่ พม.จังหวัดสมุทรปราการ สำหรับส่งต่อให้แก่กลุ่มผู้เปราะบาง ทั้ง 6 อำเภอ ในจังหวัดสมุทรปราการ โดยทาง พม.จะเข้าไปรับอาหารส่วนเกินในแต่ละวันจากพันธมิตรต่างๆ มาแจกจ่ายให้แก่ผู้เปราะบางได้มีอาหารรับประทานในแต่ละมื้อ เพื่อสร้างรอยยิ้มและกำลังใจในการดำเนินชีวิต พร้อมทั้งยังได้เตรียมลงนามความร่วมมือกับจังหวัดกรุงเทพมหานครเพิ่มเติม เพื่อที่จะร่วมมือกันในการนำอาหารส่วนเกินจากวงจรธุรกิจอาหารไปแจกจ่ายให้แก่ชุมชนต่างๆ ภายใต้การดูแลของกรุงเทพมหานครอีกด้วย"นางศรินทร กล่าวเสริม

จากการลงนามความร่วมมือที่เกิดขึ้น ทำให้มูลนิธิฯ เตรียมสร้างรูปแบบการดำเนินการดังกล่าวให้เป็น วีวี แชร์ โมเดล เพื่อกระจายการแบ่งปันออกไปยังจังหวัดต่างๆ ให้ครบทั่วประเทศ ผ่านความร่วมมือกับ พม.จังหวัดอย่างเข้มแข็ง และเห็นผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม

จากวิสัยทัศน์ "สร้างความสมดุลในสังคม แบ่งปันให้กันด้วยความรัก" มูลนิธิ วีวี แชร์ พร้อมที่จะเป็นตัวกลาง ในการส่งต่อการแบ่งปันจากทุกภาคส่วนด้วยความรักจากใจจริง เพื่อมุ่งหวังให้สังคมไทยอยู่ด้วยกันอย่างรู้จักการแบ่งปันซึ่งกันและกัน สู่การใช้ทรัพยากรที่อยู่อย่างคุ้มค่าให้มากที่สุด

"วีวี แชร์" เดินหน้าสานต่อสร้างความสมดุลในสังคม ส่งมอบอาหารส่วนเกิน  ให้แก่ผู้ยากไร้ สู่การสร้าง วีวี แชร์ โมเดล กระจายการแบ่งปันทั่วประเทศ