ศศินทร์จัดเสวนา "Digital Assets: The Future or a Fad?"

24 Nov 2022

เมื่อเร็วๆนี้ Sasin Center of Excellence and Research Unit สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดเสวนา "Digital Assets: The Future or a Fad?" โดยได้รับเกียรติจาก Prof. David Yermack, Albert Fingerhut Professor of Finance and Business Transformation, NYU Stern School of Business ผู้เชี่ยวชาญด้าน Digital Asset เป็นวิทยากรบรรยาย ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้บริหารองค์กรในตลาดทุนและสินทรัพย์ดิจิทัลเป็นอย่างดี

ศศินทร์จัดเสวนา "Digital Assets: The Future or a Fad?"

ในภาพเรียงจากซ้ายไปขวา รศ.ดร.พัฒนาพร ฉัตรจุฑามาส (ศศินทร์) คุณวิเชฐ ตันติวานิช (บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น) คุณพราวพร เสนาณรงค์ (สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์) คุณธีรนันท์ ศรีหงส์ (สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์) คุณแมนพงศ์ เสนาณรงค์ (ตลาดหลักทรัพยแห่งประเทศไทย) Prof. David Yermack คุณวรัชญา ศรีมาจันทร์ (สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์) คุณทิพยสุดา ถาวรามร (บริษัท เจเวนเจอร์ส จำกัด) ผศ.ดร.ปิยะชาติ ภิรมย์สวัสดิ์ (ศศินทร์) คุณพจน์ หะริณสุต (บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วรรณ จำกัด) ดร. ธรรม์ธีร์ สุกโชติรัตน์ (JIB Digital Consult) คุณชนันต์ ชาญชัยณรงค์ (กองทุนส่งเสริมการพัฒนาตลาดทุน) ร่วมรับฟังมุมมองและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเพื่อพัฒนาตลาดสินทรัพย์ดิจิทัลของไทย จัดขึ้นที่สถาบันบัณฑิตฯ ศศินทร์