กลุ่มจีพีเอสซี ร่วมสร้างฝายชะลอน้ำต่อเนื่องปีที่ 8 เพิ่มพื้นที่สีเขียวป่าชุมชนเขาภูดรห้วยมะหาด จ.ระยอง

23 Nov 2022

คุณนัทชธีร์ญา บัวสรวง ผู้จัดการส่วนคุณภาพ ความมั่นคงปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมพื้นที่มาบตาพุด บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) หรือ GPSC แกนนำนวัตรรมธุรกิจไฟฟ้ากลุ่ม ปตท..พร้อมพนักงาน ร่วมกับเทศบาลตำบลบ้านฉาง อ.บ้างฉาง จ.ระยอง จัดกิจกรรม "สร้างฝายชะลอน้ำ ประจำปี 2565" ที่ดำเนินงานต่อเนื่องเป็นปีที่ 8 เพื่อฟื้นฟูอนุรักษ์ความอุดมสมบูรณ์ทางพืชพันธุ์ ป่าไม้และทรัพยากรน้ำ และสร้างความสมดุลให้แก่ระบบนิเวศ ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้สนับสนุนการสร้างฝายชะลอน้ำมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2558 จนถึงปัจจุบัน รวมทั้งสิ้น จำนวน 152 ฝาย ซึ่งการจัดกิจกรรมดังกล่าวถือเป็นส่วนสำคัญในการเดินหน้าสู่เป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero) ตามเป้าหมายของบริษัทฯ ภายในปี 2060 กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นที่ บริเวณป่าชุมชนเขาภูดรห้วยมะหาด จ.ระยอง

กลุ่มจีพีเอสซี ร่วมสร้างฝายชะลอน้ำต่อเนื่องปีที่ 8 เพิ่มพื้นที่สีเขียวป่าชุมชนเขาภูดรห้วยมะหาด จ.ระยอง