"สร้างทีมสัมพันธ์ ขับเคลื่อนองค์กรให้แข็งแกร่ง" โดย คณาจารย์วิทยาลัยดุสิตธานี

25 Nov 2022
วิทยาลัยดุสิตธานี สถาบันอุดมศึกษาเอกชนชั้นนำทางด้านธุรกิจบริการในเครือโรงแรมดุสิตธานี ได้รับเกียรติจาก บริษัท เมอร์เซเดส - เบนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด เรียนเชิญคณาจารย์ประจำของวิทยาลัยไปเป็นวิทยากรให้แก่ผู้บริหาร ในกิจกรรม การสร้างทีมสัมพันธ์ (Team Building)?ซึ่งเป็นการสร้างให้คนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเกิดความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน ทั้งในระดับความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความสัมพันธ์ร่วมกันทั้งกลุ่ม เพื่อพัฒนาความสัมพันธ์ให้ดียิ่งขึ้นจนเกิดการทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ ในชื่อกิจกรรม "CSI Service Excellence Workshop 2022 - Best Service, Right Time, Right People" ณ โรงแรมดุสิตธานีพัทยา เมื่อวันก่อนวิทยาลัยได้นำทีมวิทยากร ประกอบด้วย อาจารย์จงจิตร์ จันทร์แจ่ม ผู้จัดการหลักสูตรการจัดการโรงแรม อาจารย์เศรษฐา เมธีปราชญางกูร อาจารย์ประจำกลุ่มวิชาภาวะผู้นำ ทรัพยากรมนุษย์ และการสื่อสาร อาจารย์วัชรา กิ่งโก้ กรรมการบริหารหลักสูตรการจัดการโรงแรม อาจารย์ดวงกมล สุขมงคล เลขานุการวิชาการหลักสูตรการจัดการโรงแรม อาจารย์อมราวดี ไชยโย ผู้จัดการหลักสูตรการจัดการโรงแรม ศูนย์การศึกษาเมืองพัทยา และอาจารย์ปภังกร นุ่มประสิทธิ์ อาจารย์ประจำหลักสูตรการจัดการโรงแรม (หลักสูตรนานาชาติ)โดยกิจกรรมที่ทีมวิทยากรได้ถ่ายทอดประกอบไปด้วยเวิร์กช็อปที่สร้างความสัมพันธ์ สร้างความเป็นตัวตน ให้แต่ละคนรู้จักกันมากขึ้น อาทิ SuperME (Personal Branding) & SuperWE (Corporate Branding), Head Heart Hand Happy (Luxury Service), The Heartpitality DNA (Luxury Signature), Try-Angle "I am possible model" (Self-transformation), Hearing VS Listening (Communication), Teamwork makes the dream work (Luxury Activity), Creative Communication เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีการเดินเยี่ยมชมสถานที่ พร้อมกับได้สัมผัสประสบการณ์การให้บริการของโรงแรมดุสิตธานี พัทยา อีกด้วยวัตถุประสงค์ที่ทีมวิทยากรต้องการให้ผู้บริหารของเมอร์เซเดส- เบนซ์ได้รับ ก็คือความเป็นทีมและความสามัคคี เนื่องจากองค์กรเป็นที่ที่คนหลากหลายรูปแบบมารวมกลุ่มกันเพื่อทำงานอย่างใดอย่างหนึ่งให้ประสบความสำเร็จ หากคนหลากหลายรูปแบบเหล่านั้นปราศจากการทำงานอย่างเป็นระบบร่วมกัน ไม่ไปในทิศทางเดียวกัน หรือแม้แต่ไม่ได้รับความร่วมแรงร่วมใจกัน ย่อมทำให้องค์กรย่ำแย่ ดังนั้นกระบวนการการสร้างทีมสัมพันธ์ (Team Building) จึงเป็นสิ่งสำคัญยิ่งในการทำให้คนในองค์กรร่วมมือกันมุ่งไปสู่เป้าหมายเดียวกัน จนเกิดความสำเร็จและขับเคลื่อนองค์กรไปข้างหน้าอย่างมีประสิทธิภาพนั่นเอง สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อสำนักประชาสัมพันธ์ โทรศัพท์ 02 361 7811 - 3 อีเมล [email protected] หรือที่เว็บไซต์ www.dtc.ac.th
"สร้างทีมสัมพันธ์ ขับเคลื่อนองค์กรให้แข็งแกร่ง" โดย คณาจารย์วิทยาลัยดุสิตธานี "สร้างทีมสัมพันธ์ ขับเคลื่อนองค์กรให้แข็งแกร่ง" โดย คณาจารย์วิทยาลัยดุสิตธานี