กลุ่มจีพีเอสซี จับมือภาคีเครือข่ายฟื้นฟูป่าชายเลน "สร้างบ้านให้ปู สร้างที่อยู่ให้นก ประจำปี 2566"

18 Jan 2023

คุณวสันต์ สุสุนทร ผู้จัดการแผนกชุมชนสัมพันธ์ บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) ผู้แทนกลุ่มจีพีเอสซี โดยโรงไฟฟ้าเก็คโค่-วัน ร่วมกับประมงจังหวัดระยอง สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดระยอง โรงเรียนระยองวิทยาคม และกลุ่มประมงเรือเล็กเก้ายอด จัดกิจกรรม "สร้างบ้านให้ปู สร้างที่อยู่ให้นก ประจำปี 2566" โดยร่วมกันสร้างกระชังเพาะเลี้ยงปูทะเล พร้อมปล่อยพ่อพันธุ์และแม่พันธุ์ปูทะเลจำนวนกว่า 250 ตัว และสร้างบ้านให้นกจำนวน 80 หลัง โดยมีจิตอาสา พนักงาน อาจารย์ นักเรียนและชาวประมง กว่า 100 คน เข้าร่วม เพื่อส่งเสริมความหลากหลายทางชีวภาพให้แก่ระบบนิเวศ ส่งเสริมอาชีพประมงพื้นบ้าน และยังเป็นการสร้างจิตสำนึกการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้แก่เยาวชนของจังหวัดระยอง กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นบริเวณ ป่าชายเลนบริเวณกลุ่มประมงเรือเล็กเก้ายอด อ.เมือง จ.ระยอง

กลุ่มจีพีเอสซี จับมือภาคีเครือข่ายฟื้นฟูป่าชายเลน "สร้างบ้านให้ปู สร้างที่อยู่ให้นก ประจำปี 2566"