สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 16 นครปฐม ร่วมกับ กฟผ.จังหวัดนครปฐม และภาคเอกชน ยกระดับฝีมือแรงงานด้านไฟฟ้า

06 Jan 2023

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 16 นครปฐม ร่วมกับ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดนครปฐม และ บริษัท ธวัชชัยหม้อแปลงไฟฟ้า จำกัด บูรณาการความร่วมมือในการจัดฝึกอบรมหลักสูตรช่างไฟฟ้าภายนอกอาคาร ระดับ 1 (จำนวน 30 ชั่วโมง) ภายใต้โครงการยกระดับเพื่อเพิ่มศักยภาพฝีมือและสมรรถนะแรงงานรองรับ การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี ระหว่างวันที่ 3 - 6 มกราคม 2566 ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 16 นครปฐม โดยการจัดฝึกอบรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานด้านไฟฟ้าในกลุ่มแรงงานในสถานประกอบกิจการและแรงงานทั่วไปที่ประกอบอาชีพทางด้านไฟฟ้า

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 16 นครปฐม ร่วมกับ กฟผ.จังหวัดนครปฐม และภาคเอกชน ยกระดับฝีมือแรงงานด้านไฟฟ้า

ซึ่งได้รับความร่วมมือจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดนครปฐมในการสนับสนุนวิทยากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านไฟฟ้า และสนับสนุนเสาไฟฟ้าพร้อมติดตั้งเพื่อใช้ในการฝึกอบรม จำนวน 2 ต้น พร้อมทั้ง บริษัท ธวัชชัยหม้อแปลงไฟฟ้า จำกัด ให้การสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการฝึกอบรม โดยมีผู้เข้าร่วมฝึกอบรม จำนวน 26 คน

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 16 นครปฐม ร่วมกับ กฟผ.จังหวัดนครปฐม และภาคเอกชน ยกระดับฝีมือแรงงานด้านไฟฟ้า