NPS สนับสนุนโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร

11 Jan 2023

บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จำกัด (มหาชน) - NPS ส่งเสริมศักยภาพเกษตรกรในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า โดยสนับสนุนโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร จัดโดยสำนักงานเกษตรอำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา ในการจัดคลินิกให้ความรู้เกษตรกรอย่างรอบด้าน ทั้งเรื่องดิน ประมง พืชสวน พืชไร่ เพื่อให้เกษตรกรได้เข้าถึงองค์ความรู้ด้านการเกษตรและนำไปใช้พัฒนาอาชีพ

NPS สนับสนุนโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร