พิพิธภัณฑ์ผ้าฯ ชวนน้องๆ สนุกกับกิจกรรมต้อนรับวันเด็กแห่งชาติ ๒๕๖๖

13 Jan 2023

พิพิธภัณฑ์ผ้าฯ ชวนน้องๆ สนุกกับกิจกรรมต้อนรับวันเด็กแห่งชาติ ๒๕๖๖

พิพิธภัณฑ์ผ้าฯ ชวนน้องๆ สนุกกับกิจกรรมต้อนรับวันเด็กแห่งชาติ ๒๕๖๖

ร่วมระบายสีชุดไทยพระราชนิยม ตกแต่งลายผ้าไทยจากเศษผ้าไหม และนำชมนิทรรศการ

เนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ ๒๕๖๖ พิพิธภัณฑ์ผ้า ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถได้จัดกิจกรรมพิเศษสำหรับเด็กและเยาวชน QSMT Children's Day 2023 ในวันเสาร์ที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๖ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ - ๑๕.๓๐ น. พร้อมให้น้องๆ สนุกกับกิจกรรมระบายสีชุดไทยพระราชนิยม กิจกรรมตกแต่งลายผ้าไทยจากเศษผ้าไหม (ตลอดทั้งวัน) และรับของที่ระลึกสุดพิเศษจากพิพิธภัณฑ์ผ้าฯ เช่น สติกเกอร์ ดินสอ ตัวต่อภาพ ฯลฯ รวมถึงกิจกรรมนำชมนิทรรศการโดยภัณฑารักษ์ แบ่งเป็น ๒ รอบ ได้แก่ รอบเช้าเวลา ๑๑.๐๐ น. และรอบบ่ายเวลา ๑๔.๐๐ น. สำหรับน้องๆ อายุไม่เกิน ๑๘ ปี สามารถร่วมสนุกและเข้าชมกิจกรรมต่างๆ ฟรี! ไม่มีค่าใช้จ่าย

นอกจากน้องๆ จะได้ร่วมสนุกกับกิจกรรมพิเศษที่สอดแทรกศิลปวัฒนธรรม และเรื่องเล่าอันทรงคุณค่าแล้ว  ทุกคนในครอบครัวยังสามารถร่วมชม ๒ นิทรรศการสำคัญ ได้แก่ นิทรรศการ "ผ้าบาติกในพระปิยมหาราช: สายสัมพันธ์สยามและชวา" ถ่ายทอดเรื่องราวการเสด็จเยือนชวาทั้งสามครั้งของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ และผ้าบาติกทรงสะสมจากเมืองต่าง ๆ ของชวา และนิทรรศการ "สิริราชพัสตราบรมราชินีนาถ" จัดแสดงฉลองพระองค์ พระมาลา ฉลองพระบาท พระพัชนี และพระกลดของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พร้อมบอกเล่าเรื่องราวของสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่ทรงเป็นผู้นำในการเผยแพร่ความงดงามของผ้าไทยให้เป็นที่ประจักษ์ไปทั่วโลก

พิพิธภัณฑ์ผ้าฯ ยังเปิดพื้นที่แห่งการเรียนรู้แห่งให้คือ ห้องกิจกรรม "ปัก : ถัก : ทอ"(Woven Dialects)  เพื่อสืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง และเผยแพร่องค์ความรู้ด้านผ้าไทย ตลอดจนพระราชกรณียกิจด้านศิลปาชีพกว่า ๔๖ ปี

พิพิธภัณฑ์ผ้าฯ เปิดให้เข้าชมทุกวัน ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. ปิดจำหน่ายบัตรเข้าชมเวลา ๑๕.๓๐ น. บัตรเข้าชมผู้ใหญ่ ราคา ๑๕๐ บาท ผู้สูงอายุ (๖๕ ปีขึ้นไป) ราคา ๘๐ บาท นักเรียนหรือนักศึกษา (โปรดแสดงบัตรประจำตัว) และเด็กอายุ ๑๒ - ๑๘ ปี ราคา ๕๐ บาท เด็กอายุต่ำว่า ๑๒ ปี ไม่เสียค่าใช้จ่าย

ติดต่อ

พิพิธภัณฑ์ผ้าในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 

หอรัษฎากรพิพัฒน์ ในพระบรมมหาราชวัง 

ถนนหน้าพระลาน แขวงพระบรมมหาราชวัง  

เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๐๐  

โทรศัพท์ (+๖๖) (๒) ๒๒๕ ๙๔๒๐ 

เว็บไซต์ http://www.qsmtthailand.org/