วว.ลงพื้นที่จังหวัดเลย ติดตามผลสำเร็จโครงการวิจัยด้านไม้ดอกไม้ประดับ สนับสนุนองค์ความรู้วิทยาศาสตร์ฯ ... ยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกร

03 Jan 2023

ศ. (วิจัย) ดร.ชุติมา เอี่ยมโชติชวลิต ผู้ว่าการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ดร. อนันต์ พิริยะภัทรกิจ นักวิจัยอาวุโส ศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมเกษตรสร้างสรรค์ (หัวหน้าโครงการ) นายวีระ ชาติจันทึก ผู้อำนวยการกองพัฒนาระบบดิจิทัล และทีมนักวิจัย ลงพื้นที่จังหวัดเลย เพื่อติดตามการดำเนินโครงการวิจัยด้านไม้ดอกไม้ประดับ ณ ศูนย์เรียนรู้ไม้ดอกไม้ประดับตำบลหนองผือ อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย โดย วว. ได้สนับสนุนองค์ความรู้การปลูกไม้ดอกไม้ประดับ สายพันธุ์เบญจมาศปลอดโรค และศูนย์การเรียนรู้ไม้ดอกไม้ประดับบ้านสานตมตำบลสานตม อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย โดย วว. ได้สนับสนุนดินปลอดโรค การผลิตปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ด ภาชนะปลูกจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร ทั้งนี้ผลการดำเนินงานประสบผลสำเร็จด้วยดี สามารถสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน ส่งเสริมให้ชุมชนมีงานทำ เพิ่มรายได้ โอกาสนี้ ผู้ว่าการ วว. และคณะ ยังได้ร่วมผลิตปุ๋ยเคมีอินทรีย์ที่พัฒนาสูตรจาก วว. กับกลุ่มเกษตรกรฯ อีกด้วย ในวันที่ 30 ธันวาคม 2565

วว.ลงพื้นที่จังหวัดเลย ติดตามผลสำเร็จโครงการวิจัยด้านไม้ดอกไม้ประดับ สนับสนุนองค์ความรู้วิทยาศาสตร์ฯ ... ยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกร

วว.ลงพื้นที่จังหวัดเลย ติดตามผลสำเร็จโครงการวิจัยด้านไม้ดอกไม้ประดับ สนับสนุนองค์ความรู้วิทยาศาสตร์ฯ ... ยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกร