นิติศาสตรมหาบัณฑิต ม.ศรีปทุม เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง ศึกษาดูงานเรือนจำกลางคลองเปรม

22 Dec 2022

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นิสิต อินทมาโน ผู้อำนวยการหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรพัฒนาความรู้ทางวิชาการ โครงการศึกษาดูงาน ประจำปีการศึกษา 2565 ด้วยการนำคณาจารย์และนักศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต (LL.M) SPU เข้าเรียนรู้และศึกษาดูงาน เพื่อเปิดประสบการณ์การเรียนรู้นอกห้องเรียน ย ณ เรือนจำกลางคลองเปรม จตุจักร กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2565

นิติศาสตรมหาบัณฑิต ม.ศรีปทุม เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง ศึกษาดูงานเรือนจำกลางคลองเปรม

#SPU #มหาวิทยาลัยศรีปทุม #เรียนกับตัวจริงประสบการณ์จริง #หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต #คณะนิติศาสตร์

 

นิติศาสตรมหาบัณฑิต ม.ศรีปทุม เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง ศึกษาดูงานเรือนจำกลางคลองเปรม