สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชัยภูมิ หลักสูตร การสร้างโอกาส รายได้ผ่านเทคโนโลยีและการพัฒนาอาชีพสู่สังคมดิจิทัล

22 Dec 2022

นางสาวลักขณา รุ่งเรือง ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชัยภูมิ มอบหมายให้กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพแรงงาน ฝ่ายพัฒนาฝีมือแรงงาน ดำเนินการฝึกอาชีพเสริม หลักสูตร การสร้างโอกาส รายได้ผ่านเทคโนโลยีและการพัฒนาอาชีพสู่สังคมดิจิทัล ภายใต้โครงการความร่วมมือการพัฒนาทักษะสร้างความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศกับการพัฒนาอาชีพสู่สังคมดิจิทัล สำหรับกลุ่มผู้ด้อยโอกาสในสังคม ระหว่างวันที่ 21-23 ธันวาคม 2565 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ โรงเรียนลุ่มลำชีนิรมิตวิทยา ต.ลุ่มลำชี อ.บ้านเขว้า จ.ชัยภูมิ โดยนายธวัชชัย จันทร์เจริญ นายกเทศมนตรีตำบลลุ่มลำชี ได้ให้เกียรติเป็นประธานเปิดฝึกอบรม

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชัยภูมิ หลักสูตร การสร้างโอกาส รายได้ผ่านเทคโนโลยีและการพัฒนาอาชีพสู่สังคมดิจิทัล