ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ม.พะเยา ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากองค์การบริหารส่วนตำบลมหาโพธิ จังหวัดลพบุรี

26 Dec 2022

คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา ต้อนรับคณะทีมผู้บริหาร สมาชิกฯ ผู้นำชุมชน ผู้ใหญ่บ้าน กำนัน และอาสาสมัคร จากองค์การบริหารส่วนตำบลมหาโพธิ อำเภอสระโบสถ์ จังหวัดลพบุรี จำนวน 60 ท่าน  เข้าศึกษาดูงาน ณ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง โดย ผศ.ดร.วิพรพรรณ์ เนื่องเม็ก คณบดีคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ พร้อมบุคลากร ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2565 ที่ผ่านมา

ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ม.พะเยา ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากองค์การบริหารส่วนตำบลมหาโพธิ จังหวัดลพบุรี

คณบดีคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ผศ.ดร.วิพรพรรณ์ เนื่องเม็ก แนะนำศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง และดร.กนกอร ศรีม่วงได้บรรยายแนวทางการดำเนินงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น ภายใต้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) จากนั้น ได้พาคณะดูงานเข้าเยี่ยมชมการดำเนินงานภายในศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ศึกษางานพัฒนาพันธุ์พืชและเกษตรกรรมบริเวณแปลงการผลิตพืชเศรษฐกิจ (ไฮโดรโปนิกส์) การพัฒนาปศุสัตว์ การผลิตแพะเนื้อและแพะนม การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำรวมไปถึงการเพาะเลี้ยงหนอนแมลงวันลายเพื่อลดต้นทุนการผลิต โดยคณะผู้ศึกษาดูงาน สามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้เพื่อต่อยอด และเป็นแนวทางการดำเนินงานเพื่อพัฒนาองค์กรในอนาคตแบบยั่งยืน รวมไปถึงการเพิ่มศักยภาพขององค์กรให้เป็นผู้นำทางด้านการดำเนินงาน ภายใต้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ในฐานะสมาชิกฐานทรัพยากรท้องถิ่น

ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ม.พะเยา ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากองค์การบริหารส่วนตำบลมหาโพธิ จังหวัดลพบุรี