สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานระนอง เข้าตรวจเยี่ยมและให้คำแนะนำตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ.2545

28 Dec 2022

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานระนอง เข้าตรวจเยี่ยมและให้คำแนะนำตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ.2545 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557 ในด้านหลักสูตรการฝึกอบรม การทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ การจ้างงานผู้มีหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ การให้กู้ยืมและการให้เงินช่วยเหลือหรืออุดหนุนจากกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน จำนวน 2 แห่ง ได้แก่1.บริษัท ไท ฟง ฮง จำกัด เลขที่ 142 หมู่ 5 ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง2. บริษัท โกลด์เด้น ซีฟู้ด อินเตอร์เนชั่นเนล จำกัด เลขที่ 6/188 หมู่ 1 ตำบลบางนอน อำเภอเมือง ระนอง จังหวัดระนอง

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานระนอง เข้าตรวจเยี่ยมและให้คำแนะนำตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ.2545

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานระนอง เข้าตรวจเยี่ยมและให้คำแนะนำตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ.2545