ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ วางใจให้บลจ.ทิสโก้บริหารกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

28 Dec 2022

บริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จำกัด แต่งตั้งให้ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด (บลจ.ทิสโก้) บริหารกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานบริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จำกัด ซึ่งจดทะเบียนแล้ว โดยได้รับเกียรติจาก นางนวลปราง อยู่เพชร ผู้จัดการทั่วไป ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล บริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จำกัด และนางพัชรา วิชญานันท์ รองผู้จัดการทั่วไป ฝ่ายการเงินและการบริหารสินเชื่อ บริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จำกัด พร้อมด้วย นายธีรนาถ รุจิเมธาภาส กรรมการผู้จัดการใหญ่ บลจ.ทิสโก้ และนางแขขวัญ โรจน์วัฒนกุล ผู้อำนวยการสายการตลาด ธุรกิจกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ บลจ.ทิสโก้ ร่วมลงนามในสัญญาแต่งตั้งบริษัทจัดการ ณ บริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จำกัด

ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ วางใจให้บลจ.ทิสโก้บริหารกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

สำหรับภาพรวมธุรกิจกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ บลจ.ทิสโก้ในปี 2565 นั้น แม้ว่าสถานการณ์การลงทุนในปีนี้จะเป็นไปอย่างยากลำบาก แต่ด้วยความเชี่ยวชาญในการบริหารจัดการกองทุน ประกอบกับนายจ้างรายใหม่ไว้วางใจให้ บลจ.ทิสโก้บริหารจัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทำให้ ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565 บลจ.ทิสโก้มีมูลค่าสินทรัพย์ภายใต้การบริหารจัดการ (AUM) เติบโตเมื่อเทียบจากสิ้นปี 2564 ถึง 6.5% ขณะที่อุตสาหกรรมเติบโตเพียง 0.6% (ข้อมูลจากสมาคมบริษัทจัดการลงทุน)