เต็ดตรา แพ้ค ประเทศไทย จัดงานเสวนาประเด็นเรื่องความยั่งยืน

10 Oct 2022

(จากซ้ายไปขวา) 

เต็ดตรา แพ้ค ประเทศไทย จัดงานเสวนาประเด็นเรื่องความยั่งยืน
  1. คุณธนินท์รัฐ ธนเศรษฐ์โตกุล อุปนายกสมาคมซาเล้งและร้านรับซื้อของเก่า
  2. คุณชัยยุทธิ์ พลเสน นายกสมาคมซาเล้งและร้านรับซื้อของเก่า
  3. ดร.สุจิตรา วาสนาดำรงดี นักวิจัยชำนาญการ สถาบันวิจัยสภาวะแวดล้อม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  4. คุณปฏิญญา ศิลสุภดล ผู้อำนวยการฝ่ายความยั่งยืน บริษัท เต็ดตรา แพ้ค (ประเทศไทย) จำกัด
  5. คุณฐาปนี จันทร์หอม ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร บริษัท เต็ดตรา แพ้ค (ประเทศไทย) จำกัด 

เต็ดตรา แพ้ค ผู้นำเสนอโซลูชันการแปรรูปอาหารและบรรจุภัณฑ์อาหารชั้นนำของโลก จัดงานเสวนาเพื่อนำเสนอรายงานความยั่งยืนประจำปี 2565 ของเต็ดตรา แพ้ค โดยมี สถาบันวิจัยสภาวะแวดล้อม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สมาคมซาเล้งและร้านรับซื้อของเก่า และบริษัท เต็ดตรา แพ้ค (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมพูดคุยเกี่ยวกับวาระความยั่งยืนของประเทศ การดำเนินการที่เกี่ยวข้องที่จะทำให้ระบบอาหารมีความยืดหยุ่นและยั่งยืน รวมถึงความสำเร็จและความก้าวหน้าของเต็ดตรา แพ้ค ในปีที่ผ่านมา

ความยั่งยืน คือหัวใจในการดำเนินธุรกิจของเต็ดตรา แพ้ค บริษัทมุ่งเน้นที่จะเพิ่มความพร้อมและความปลอดภัยของอาหาร ลดปริมาณขยะอาหาร ปรับปรุงคุณภาพของทรัพยากร และการขนส่งตลอดห่วงโซ่คุณค่า รายงานความยั่งยืนครั้งที่ 23 ของเต็ดตรา แพ้ค จึงเน้นย้ำถึงความสำเร็จของของบริษัท รวมถึงโครงการที่ได้ริเริ่มและดำเนินการอย่างต่อเนื่อง เพื่อปกป้องอาหาร ผู้คน และโลก

ด้วยการแลกเปลี่ยนแนวปฏิบัติที่ดี การกำหนดเป้าหมายที่ท้าทาย และการติดตามความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องจุดมุ่งหมายของเต็ดตรา แพ้ค คือการพัฒนาแนวปฏิบัติในด้านการจัดหาวัตถุดิบอย่างมีความรับผิดชอบ รวมถึงความร่วมมือเชิงกลยุทธ์ เพื่ออนุรักษ์และฟื้นฟูความหลากหลายทางชีวภาพ และมีส่วนร่วมในการสร้างความเหมาะสมของการใช้น้ำทั่วโลกตลอดการดำเนินงานภายในองค์กรและห่วงโซ่อุปทานทั้งหมด  เต็ดตรา แพ้ค เน้นย้ำประเด็นความยั่งยืนที่มีความสำคัญต่อธุรกิจและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ด้วยการริเริ่มโครงการต่าง ๆ ที่หลากหลายซึ่งมีส่วนในการสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ (SDGs) โดยเฉพาะข้อที่ 6, 7, 9, 12, 13, 15 และ 17

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายงานด้านความยั่งยืนประจำปี 2022 ของเต็ดตรา แพ้คได้ ที่นี่:  https://www.tetrapak.com/sustainability/sustainability-updates