วว. จับมือพันธมิตรจังหวัดสระบุรีจัดนิทรรศการด้านการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน ณ รัฐสภา

12 Oct 2022

ดร.เรวดี อนุวัฒนา นักวิจัยอาวุโส ศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมสิ่งแวดล้อมและพลังงานสะอาด สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) พร้อมทีมนักวิจัย ในฐานะผู้แทน วว. ร่วมกับ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และจังหวัดสระบุรี จัดนิทรรศการด้านการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน ภายใต้แนวคิด "การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การลด ละ เพื่อรักษ์โลก" และร่วมพิธีมอบรางวัลโครงการ "นวัตกรรมรักษ์โลก" เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2565 ณ ห้องสัมมนา อาคารรัฐสภา

วว. จับมือพันธมิตรจังหวัดสระบุรีจัดนิทรรศการด้านการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน ณ รัฐสภา

ซึ่งจัดโดย คณะอนุกรรมาธิการด้านคุณธรรมและจริยธรรม ในคณะกรรมาธิการการศาสนา คุณธรรม จริยธรรม ศิลปะและวัฒนธรรม วุฒิสภา ร่วมกับ สมาคมคาทอลิกแห่งประเทศไทยและการท่าเรือแห่งประเทศไทย โอกาสนี้ นายพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานวุฒิสภา นายทวี เสริมภักดีกุล รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และ ดร.ศิรินา ปวโรฬารวิทยา ประธานคณะอนุกรรมาธิการด้านคุณธรรมและจริยธรรม รวมทั้งคณะครู นักเรียน นักศึกษาที่เข้าร่วมงาน ได้เข้าเยี่ยมชมบูธนิทรรศการของ วว. และพันธมิตรจังหวัดสระบุรีด้วย

ทั้งนี้ วว. โดย ศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมสิ่งแวดล้อมและพลังงานสะอาด ประสบผลสำเร็จในการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการจัดการขยะตาลเดี่ยวโมเดล (Tandiao Model) ซึ่งเป็นการบริหารจัดการขยะชุมชนครบวงจร และพัฒนาเป็นโครงการนำร่อง โดยร่วมดำเนินการกับ องค์การบริหารส่วนตำบลตาลเดี่ยว ชุมชนในพื้นที่ และจังหวัดสระบุรี เพื่อแก้ไขและลดปัญหาขยะชุมชน รวมถึงขยะพลาสติกที่เหลือทิ้ง มุ่งเน้นให้เป็นโครงการต้นแบบเพื่อนำผลงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม (วทน.) มาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการจัดการขยะชุมชน โดยนำกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่และเพิ่มมูลค่าขยะอย่างมีประสิทธิภาพตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม บริหารจัดการแบบชุมชนมีส่วนร่วม สามารถสร้างรายได้และความยั่งยืนกลับคืนสู่ชุมชน มุ่งเน้นการเปลี่ยนขยะเพื่อสร้างรายได้ (Waste-to-Wealth) ประกอบด้วย เทคโนโลยีการคัดแยกและแปรรูปขยะพลาสติกเป็นวัตถุดิบรอบสองที่มีคุณภาพ การผลิตสารปรับปรุงดิน และผลิตภัณฑ์ชุมชนจากของเหลือทิ้ง เช่น ถ่านหอม 3 in 1 และการเปลี่ยนขยะเป็นพลังงาน (Waste-to-Energy) ประกอบด้วย การผลิตเชื้อเพลิงขยะ (RDF5) เพื่อทดแทนถ่านหินและการผลิตพลังงานทดแทนชีวภาพจากน้ำชะขยะพร้อมระบบบำบัดน้ำเสีย สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและรับบริการด้านการจัดการขยะชุมชนครบวงจร ติดต่อได้ที่ ดร.เรวดี อนุวัฒนา นักวิจัยอาวุโส ศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมพลังงานสะอาดและสิ่งแวดล้อม วว. โทร. 0 2577 9000

วว. จับมือพันธมิตรจังหวัดสระบุรีจัดนิทรรศการด้านการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน ณ รัฐสภา