ม.หัวเฉียวฯ ลงนามต่อยอดพัฒนากำลังพลด้านวิทย์สุขภาพ

18 Oct 2022

ศ.ดร.อุไรพรรณ เจนวาณิชยานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (มฉก.) และแพทย์หญิงจีรวรรณ เวศกิจกุล ผู้รับใบอนุญาตวิทยาลัยอาชีวศึกษาจันทร์รวี จังหวัดเชียงใหม่ ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการเพื่อเพิ่มขยายโอกาสทางการศึกษาและพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานของประเทศโดยเฉพาะด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ โดยมีคณะผู้บริหารและคณาจารย์จากทั้งสองสถาบันร่วมเป็นสักขีพยาน เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2565 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 อาคารอำนวยการ มฉก. หลังจากนั้นท่านอธิการบดี คณบดี และผู้บริหารคณะสาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม มฉก. นำชมห้องโลกเสมือนจริง (VR Zone) Co-Working Space และศูนย์การเรียนรู้ทางการพยาบาล

ม.หัวเฉียวฯ ลงนามต่อยอดพัฒนากำลังพลด้านวิทย์สุขภาพ

ม.หัวเฉียวฯ ลงนามต่อยอดพัฒนากำลังพลด้านวิทย์สุขภาพ