ผถห.PSTC ไฟเขียวแจกวอแรนต์ และออกหุ้นกู้ เสริมแกร่ง มั่นใจผลงานปี 65 เข้าสู่ขาขึ้น

17 Oct 2022

ผู้ถือหุ้น บมจ.เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี (PSTC) ไฟเขียวแผนแจกวอแรนต์ให้กับผู้ถือหุ้นเดิมในสัดส่วน 3 หุ้นเดิมต่อ 1 วอแรนต์ ราคาใช้สิทธิ 2 บาท/หุ้น พร้อมออกหุ้นกู้วงเงินไม่เกิน 2,000 ล้านบาท ฟาก "ปิยะภัทร์ สุวรรณสังข์ " รักษาการ CEO ระบุ เตรียมนำเงินที่ได้เป็นเงินทุนหมุนเวียนรองรับแผนขยายธุรกิจ มั่นใจผลงานปี 65 เข้าสู่ขาขึ้น และปี 66 เข้าสู่โหมดการเติบโตรอบใหม่

ผถห.PSTC ไฟเขียวแจกวอแรนต์ และออกหุ้นกู้ เสริมแกร่ง มั่นใจผลงานปี 65 เข้าสู่ขาขึ้น

นางสาวปิยะภัทร์ สุวรรณสังข์ รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี (PSTC) เปิดเผยว่า ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2565 ได้มีมติอนุมัติให้ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ครั้งที่ 2 (PSTC-W2) จำนวน 790,649,860 หน่วย ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) โดยไม่คิดมูลค่า ในอัตราส่วน 3 หุ้นสามัญเดิมต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยวอร์แรนต์ดังกล่าวมีอายุ 3 ปี นับจากวันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ และราคาใช้สิทธิที่ 2 บาทต่อหุ้น โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ (Record Date)ในวันที่ 25 ตุลาคม 2565

ขณะเดียวกันยังอนุมัติออกและเสนอขายหุ้นกู้ภายในวงเงิน 2,000 ล้านบาท เพื่อรองรับความต้องการในการใช้เงินทุนของบริษัทฯจากแหล่งเงินทุนทางเลือก และเสริมความแข็งแกร่งของฐานะทางการเงิน และการลงทุนในอนาคต