ม.ศรีปทุม ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ทริป "ออเจ้า"เล่าประวัติศาสตร์ ตามรอย สมเด็จพระนเรศวรมหาราช และสมเด็จพระเอกาทศรถ คนดีศรีอยุธยา

03 Oct 2022

สำนักงานบุคคล มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดกิจกรรมสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม สำหรับบุคลากร  SPU ผ่าน โครงการเส้นทางท่องเที่ยว เดินทางตามรอยประวัติศาสตร์ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช และสมเด็จพระเอกาทศรถ คนดีศรีอยุธยา ทริป "ออเจ้า"เล่าประวัติศาสตร์ โดยมี ผศ.ดร.วิรัช เลิศไพฑูรย์พันธ์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีปทุม ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ และติดตามความคืบหน้าโครงการ U2T for BCG ในการดำเนินการของทีม 3 ตำบล ในการนี้ได้รับเกียรติจาก นางสมทรง พันธ์เจริญวรกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และคณะฯให้การต้อนรับ  ณ บริเวณวัดเชษฐาราม ท่าวาสุกรี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2565 ที่ผ่านมา

ม.ศรีปทุม ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ทริป "ออเจ้า"เล่าประวัติศาสตร์ ตามรอย สมเด็จพระนเรศวรมหาราช และสมเด็จพระเอกาทศรถ คนดีศรีอยุธยา

สำหรับกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมฯ ในครั้งนี้ ถือเป็นการท่องเที่ยว เพื่อร่วมปลุกการท่องเที่ยวเมืองประวัติศาสตร์ และร่วมสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม "โครงการ U2T มหาวิทยาลัยสู่ตำบลสร้างรากแก้ว พื้นฟูเศรษฐกิจหลังโควิด ปี 2565" ซึ่งเป็นโครงการที่จัดขึ้นเพื่อบูรณาการองค์ความรู้และประสบการณ์ BCG ช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากหลังโควิดอย่างเป็นรูปธรรม โดยมี มหาวิทยาลัยศรีปทุม เป็นผู้ดำเนินโครงการฯ ร่วมกับ 3 ตำบล ได้แก่ ตำบลท่าวาสุกรี ตำบลหอรัตนไชย และตำบลปากกราน

ทั้งนี้การท่องเที่ยว ทริป "ออเจ้า"เล่าประวัติศาสตร์ ในครั้งนี้ ได้นำบุคลากร SPU และผู้ที่สนใจเข้าเยี่ยมชมสถานที่ทางประวัติศาสตร์มากมาย อาทิ  การนั่งรถรางชมเมืองอยุธยา

นำชมพระเจดีย์ศรีสุริโยทัย จุดเริ่มต้นของเรื่องราวตามรอยสมเด็จพระนเรศวรและพระเอกาทศรถพระเจดีย์แห่งนี้เป็นโบราณสถานที่สำคัญยิ่งแห่งหนึ่งในเขตอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา เป็นอนุสรณ์สถานของพระสุริโยทัย ผู้เป็นวีรสตรีในศึกสงครามตะเบ็งชะเวตี้ และเป็นพระอัยยิกา (ยาย) ของสมเด็จพระนเรศวรกับสมเด็จพระเอกาทศรถ 2 วีรกษัตริย์ผู้กอบกู้อิสรภาพจากการเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่ 1

นำชมวัดวรเชษฐ์ (ในเกาะ) ตำบลท่าวาสุกรี เป็นวัดที่สมเด็จพระเอกาทศรถสร้างอุทิศถวายให้กับพระเชษฐาคือ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช จึงนับว่าวัดวรเชษฐ์ (ในเกาะ) นี้เป็นวัดประจำพระองค์ของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เข้ากราบนมัสการพระประธานในพระอุโบสถร้างที่เชื่อกันว่า หากมานมัสการแล้วจะได้อานิสงค์ให้ชนะอุปสรรคปัญหาทั้งปวง จากนั้นนำชมตลาดโบราณและกราบนมัสการพระพุทธไสยาสน์ของวัดโลกยสุธาราม ที่อยู่ใกล้กัน

นำชมวัดสุวรรณดาราราม ตำบลหอรัตนไชย วัดประจำพระราชวงศ์จักรี ภายในวัดมีสิ่งสำคัญที่เป็นหนึ่งเดียวในประเทศไทย คือ ภาพจิตรกรรมฝาผนังในพระวิหารวัดสุวรรณดาราที่วาดเกี่ยวกับพระราชประวัติสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เป็นภาพวาดที่วาดโดย มหาเสวกตรี พระยาอนุศาสน์จิตร (จันทร์ จิตรกร) เป็นภาพเขียนที่มีความเหมือนจริงมีใบหน้า ร่างกายกล้ามเนื้อและสัดส่วนต่างตามสรีระของบุคคลจริง อันมีอิทธิพลมาจากตะวันตกและได้นำมาประยุกต์ใช้ในจิตรกรรมไทย ร่วมฟังการบรรยายจากกูรูทางประวัติศาสตร์ที่เกี่ยวกับพระราชประวัติของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช จากนั้นกราบนมัสการพระประธานในพระอุโบสถและในพระวิหารของวัดสุวรรณดารา และชมพระเจดีย์ที่บรรจุพระบรมอัฐิของพระบรมมหาชนกของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก (รัชกาลที่ 1) ของกรุงรัตนโกสินทร์

นำชมวัดกระชาย ตำบลปากกราน วัดร้างสวยแห่งทุ่งปากกราน วัดร้างแห่งนี้สร้างโดยสมเด็จพระเอกาทศรถให้เป็นวัดประจำพระองค์เอง ความโดดเด่นของวัดนี้คือพระเจดีย์ทรงแปดเหลี่ยมที่เป็น "พระแผง 10 ทัศ" หรือ "พระเจ้าสิบชาติ" ที่บรรจุกรุไว้ที่วัดกระชายแห่งนี้นั้น จึงมีความเชื่อกันว่าหากมากราบมนัสการพระเจดีย์แห่งวัดกระชายจะมีอานิสงค์นำพาให้แคล้วคลาดปลอดภัยและภยันอันตรายต่างๆ จะหมดสิ้นไป ร่วมฟังประวัติของวัด และดื่มด่ำบรรยากาศยามเย็นของทุ่งปากกราน…

ม.ศรีปทุม ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ทริป "ออเจ้า"เล่าประวัติศาสตร์ ตามรอย สมเด็จพระนเรศวรมหาราช และสมเด็จพระเอกาทศรถ คนดีศรีอยุธยา