QTC Campus Tours 2022 "พี่สอนน้อง"

03 Oct 2022

เมื่อเร็วๆนี้ นายพจน วงศ์คำ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการธุรกิจหม้อแปลง และนายนิพัฒน์ จริงจามิกร ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการธุรกิจโซลาร์ บมจ. คิวทีซี เอนเนอร์ยี่ (QTC) นำทีมวิทยากรผู้เชี่ยวชาญเข้าร่วมบรรยายในกิจกรรม QTC Campus Tours 2022 "พี่สอนน้อง" เพื่อสอดแทรกความรู้เกี่ยวกับหม้อแปลงไฟฟ้าที่นอกเหนือจากตำราเรียนพื้นฐาน บรรยายเรื่องหม้อแปลงไฟฟ้าและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง, Solar Solution และ EV Trend เพื่อเสริมทักษะความรู้ และเพิ่มความเข้าใจในสายอาชีพวิศวกรไฟฟ้า พร้อมได้สัมผัสการทำงานจริง และขั้นตอนการทำงานต่างๆ โดยเฉพาะเนื้อหาหม้อแปลงไฟฟ้า QTC แสดงให้เห็นถึงศักยภาพในการเป็นผู้ผลิตและให้บริการด้านพลังงานอย่างครบวงจร ทั้งสินค้ากลุ่ม Transformer Business, Solar Business และ EV Charger ให้แก่น้องๆ นักศึกษา จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นภดล วิวัชรโกเศศ หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ให้การต้อนรับ

QTC Campus Tours 2022 "พี่สอนน้อง"