ศศินทร์มอบรางวัล SAA Presidents Service Awards

04 Oct 2022

ในโอกาสที่ Sasin School of Management (สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) ครบรอบก่อตั้ง 40 ปี ศาสตราจารย์ ดร.เอียน เฟนวิค ผู้อำนวยการ มอบรางวัล "SAA Presidents Service Awards" เพื่อขอบคุณนายกสมาคมนิสิตเก่าศศินทร์ (Sasin Alumni Association) ทั้งในอดีตและปัจจุบัน ซึ่งให้การสนับสนุนศศินทร์อย่างเต็มที่มาโดยตลอด ได้แก่ คุณสุดา อัศวโภคิน (นายกสมาคมฯ ค.ศ.1986 - 1988), คุณนรเศรษฐ ปัทมานันท์ Managing Director, Sinovest Enterprises (นายกสมาคมฯ ค.ศ.1988 - 1992), คุณสมเกียรติ ศุขเทวา (นายกสมาคมฯ ค.ศ.1992 - 1998), คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ ผู้ก่อตั้งและหัวหน้าพรรคไทยสร้างไทย (นายกสมาคมฯ ค.ศ.1998 - 2003), คุณชาญ ศรีวิกรม์ ประธานกรรมการเจ้าหน้าที่บริหาร Gaysorn Property (นายกสมาคมฯ ค.ศ. 2003 - 2007), คุณอดิศร เสริมชัยวงศ์ กรรมการผู้จัดการ Eastspring Asset Management (นายกสมาคมฯ ค.ศ. 2007- 2009), คุณเฉลิมชัย ว่องไววิทย์ Managing Director, Metropolis Property (นายกสมาคมฯ (ค.ศ. 2009-2011), ดร.ณฤดี เคียงศิริ President & CEO, All in one Studio (นายกสมาคมฯ ค.ศ.2011- 2016), คุณวิชัย เบญจรงคกุล กรรมการผู้จัดการใหญ่ Benchachinda Holding (นายกสมาคมฯ ค.ศ.2016 - 2020), คุณกวีพันธ์ เอี่ยมสกุลรัตน์ ประธานกรรมการบริหาร The K.E. Group Ltd. นายกสมาคมฯ คนปัจจุบัน

ศศินทร์มอบรางวัล SAA Presidents Service Awards