CEO กลุ่มบริษัทบางจาก รับรางวัล THAILAND TOP CEO OF THE YEAR 2022 ประเภทอุตสาหกรรม "พลังงานและสาธารณูปโภค"

28 Sep 2022

นายชัยวัฒน์ โควาวิสารัช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทบางจากและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) รับรางวัล "THAILAND TOP CEO OF THE YEAR 2022" ประเภทอุตสาหกรรม "พลังงานและสาธารณูปโภค" จัดโดยนิตยสาร Business+ ร่วมกับคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยมีนายนุรักษ์ มาประณีต องคมนตรี เป็นผู้มอบ

CEO กลุ่มบริษัทบางจาก รับรางวัล THAILAND TOP CEO OF THE YEAR 2022 ประเภทอุตสาหกรรม "พลังงานและสาธารณูปโภค"

รางวัล "THAILAND TOP CEO OF THE YEAR 2022" เป็นรางวัลที่จัดขึ้นเพื่อคัดเลือกผู้บริหารระดับสูงสุดในองค์กรชั้นนำของประเทศจากแต่ละอุตสาหกรรมและรัฐวิสาหกิจ รวมถึงผู้บริหารหน่วยงานภาครัฐระดับอธิบดีและผู้ว่าราชการขึ้นไป อันเป็นเครื่องหมายแห่งความสำเร็จในการบริหารองค์กรของผู้บริหารระดับสูงทั้งด้านวิสัยทัศน์ ความเป็นผู้นำและกลยุทธ์การบริหาร เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับองค์กรโดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม ชุมชน และสังคม ต่อยอดสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศ ผ่านกระบวนการคัดเลือกอันประกอบไปด้วยการคัดเลือกผู้เข้ารอบจากนิตยสาร Business+ โดยบริษัท เออาร์ไอพี จำกัด (มหาชน) ร่วมกับคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ตามด้วยการโหวตจากประชาชนทั่วไป และการคัดกรองขั้นสุดท้ายจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ โดยพิธีมอบรางวัลจัดขึ้นเมื่อเร็ว ๆ นี้ ณ โรงแรมแกรนด์ ไฮแอท เอราวัณ กรุงเทพฯ

นายชัยวัฒน์ ได้กล่าวขอบคุณคณะกรรมการและผู้ร่วมลงคะแนนเสียงที่ทำให้ได้รับรางวัลในครั้งนี้เป็นอีกหนึ่งกำลังใจในการทำงานขับเคลื่อนกลุ่มบริษัทบางจาก ซึ่งมุ่งมั่นพัฒนานวัตกรรมธุรกิจอย่างยั่งยืนไปกับสิ่งแวดล้อมและสังคมมาตลอดระยะเวลาเกือบ 40 ปี พร้อมขอบคุณผู้บริหารและพนักงานที่มีส่วนผลักดันให้บางจากฯ เติบโตอย่างเข้มแข็งและประสบความสำเร็จ โดยมีแนวคิดในการทำงาน ให้ความสำคัญกับการทำงานเป็นทีม การสื่อสาร พร้อมปรับตัวให้ทันกับความเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ อยู่เสมอ

CEO กลุ่มบริษัทบางจาก รับรางวัล THAILAND TOP CEO OF THE YEAR 2022 ประเภทอุตสาหกรรม "พลังงานและสาธารณูปโภค"