อบรมออนไลน์ หลักสูตร Process Management in Practices (การจัดการกระบวนการ) วันที่ 23 พฤศจิกายน 2565

28 Sep 2022

องค์กรที่แข็งแกร่งจะต้องประกอบด้วยกระบวนการต่างๆ ที่ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องในทิศทางเดียวกัน มีการทำงานที่เป็นมาตรฐานและมีการเพิ่มศักยภาพของกระบวนการอย่างสม่ำเสมอเพื่อสร้างความได้เปรียบ และสามารถอยู่รอดได้ในภาวะเศรษฐกิจตกต่ำและการแข่งขันที่ทวีความรุนแรงมากขึ้น วัตถุประสงค์ในการจัดการกระบวนการของแต่ละองค์กรมีหลากหลาย เช่น จัดการเพื่อแก้ไขปัญหา จัดการให้กระบวนการมีมาตรฐาน จัดการให้กระบวนการมีประสิทธิภาพในการทำงานเพิ่มมากขึ้น เป็นต้น

อบรมออนไลน์ หลักสูตร Process Management in Practices (การจัดการกระบวนการ) วันที่ 23 พฤศจิกายน 2565

หลักสูตรนี้จะเป็นการเจาะลึกจากประสบการณ์ตรงในการให้คำปรึกษาแนะนำในการจัดการกระบวนการแก่องค์กรต่างๆ โดยให้แนวทางหลักตั้งแต่การออกแบบ การควบคุม และการปรับปรุงกระบวนการ ซึ่งครอบคลุมแนวทางในการจัดการที่ดี ที่หลายองค์กรนำไปปฏิบัติแล้วได้ผล พร้อมเรียนรู้จากกรณีศึกษาและการฝึกปฏิบัติเพื่อให้เห็นภาพได้อย่างชัดเจน

วัตถุประสงค์

เพื่อให้เข้าใจแนวทางการจัดการกระบวนการและการปรับปรุงกระบวนการ ตลอดจนสามารถบูรณาการเครื่องมือต่างๆ เพื่อใช้ในการจัดการกระบวนการอย่างมีประสิทธิภาพ

วิทยากร : อ.เชษฐพงศ์ สินธารา

วิทยากรและผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารระบบการผลิตเพื่อเพิ่มผลิตภาพองค์กร และการนำเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติไปพัฒนาขีดความสามารถด้านการบริหารจัดการองค์กรสู่ความเป็นเลิศ

เหมาะสำหรับ

 • Supervisor
 • Manager

ค่าธรรมเนียม Online Training สมัคร 1 ท่าน ฟรี 1 ท่าน

ท่านละ (ก่อน VAT 7%)4,200 บาท
ท่านละ (รวม VAT 7%)4,494 บาท
หมายเหตุ : สมาชิกลด 5%

ระยะเวลา: 1 วัน

รุ่น 2 วันที่ 23 พฤศจิกายน 2565  Online Training

หัวข้อ

 • ภาพรวมของการจัดการกระบวนการ
 • การวางแผนกระบวนการทำงาน
 • การจัดทำข้อกำหนดของกระบวนการ
 • การออกแบบกระบวนการทำงาน
 • มาตรฐานในการทำงาน
 • การควบคุมกระบวนการ
 • การแก้ไขสิ่งบกพร่องในกระบวนการ
 • การปรับปรุงสถานที่ทำงาน
 • การปรับปรุงกระบวนการ
 • ตัวอย่าง พร้อมฝึกปฏิบัติ
 • สรุป และถาม ตอบ

รายละเอียดเพิ่มเติม https://www.ftpi.or.th/event/76159

แผนกบริการฝึกอบรม สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ

โทร. 02-619-5500 ต่อ 452-456

อีเมล์ : [email protected]

ฝากข่าวประชาสัมพันธ์?

ติดต่อเราได้ที่ facebook.com/newswit