ศศินทร์ มอบรางวัลอาจารย์ผู้สอนดีเลิศ ประจำปี 2565

26 Sep 2022

ศาสตราจารย์ ดร. เอียน เฟนวิค ผู้อำนวยการ Sasin School of Management (สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) มอบรางวัลอาจารย์ผู้สอนดีเลิศ ประจำปี 2565 ให้กับรองศาสตราจารย์ ดร.พัฒนาพร ฉัตรจุฑามาศ หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางเพื่องานวิจัย ด้านบรรษัทภิบาลและการเงินเชิงพฤติกรรม และอาจารย์ประจำสาขาการเงิน การมอบรางวัลนี้เพื่อเป็นการยกย่องอาจารย์ผู้มีแนวทางการสอนที่โดดเด่นและสร้างบันดาลใจให้แก่ผู้อื่น มีความวิริยะอุตสาหะในการทุ่มเทเพื่อการเรียนการสอน มีความเพียรและอุทิศตนเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนอยู่เสมอ พิธีมอบรางวัลจัดขึ้น ในโอกาสศศินทร์ ครบรอบการก่อตั้ง 40 ปี

ศศินทร์ มอบรางวัลอาจารย์ผู้สอนดีเลิศ ประจำปี 2565