SITI SPU รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2564 เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ

30 Sep 2022

ผศ.ดร.วิรัช เลิศไพฑูรย์พันธ์ รองอธิการบดีและคณบดีคณะสหวิทยการเทคโนโลยี และนวัตกรรม (SITI) มหาวิทยาลัยศรีปทุม พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและคณาจารย์ เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2564 โดยมี รศ.ดร วิชิต อู่อ้น ประธานกรรมการ ,ผศ.ดร.ภรชัย จูอนุวัฒนกุล กรรมการ และ ผศ.ดร.ชวลิต มณีศรี  กรรมการเลขานุการ ให้เกียรติเข้าตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา และให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ในการพัฒนาทั้งสองหลักสูตรฯของคณะสหวิทยาการ เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อความมีคุณภาพและมาตรฐานทางด้านการศึกษาที่เพิ่มมากยิ่งขึ้น ณ ห้องประชุมที่ทำการคณะฯ อาคาร 11 มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม.(บางเขน) เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2565 ที่ผ่านมา

SITI SPU รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2564 เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ