SPU ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2564 วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาด้านการจัดการ เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา

30 Sep 2022

รองศาสตราจารย์ ดร.วิชิต อู่อ้น คณบดีวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาด้านการจัดการ (วบจ.) มหาวิทยาลัยศรีปทุม พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและคณาจารย์ เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2564 โดยมี รองศาสตราจารย์ กัลยาภรณ์ ปานมะเริง รองอธิการบดี และประธานกรรมการ ,ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิรพงษ์ จันทร์งาม กรรมการ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วสวัตติ์ สุติญญามณี กรรมการและเลขานุการ ให้เกียรติเข้าตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา พร้อมให้ข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ในการพัฒนาหลักสูตรต่างๆของวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาด้านการจัดการ ให้มีคุณภาพและมาตรฐานทางด้านการศึกษาที่มีมาตรฐานเพิ่มมากยิ่งขึ้น ณ ห้องประชุมวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาด้านการจัดการ อาคาร 11 มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม.(บางเขน) เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2565

SPU ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2564 วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาด้านการจัดการ เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา