ICDL สหภาพยุโรปเยือนไทยหารือความร่วมมือยกระดับทักษะเทคโนโลยีดิจิทัลภาครัฐและภาคการศึกษา

29 Sep 2022

มูลนิธิ ICDL แห่งสหภาพยุโรป นำโดย มร. ดาเมียน โอซัลลิแวน ประธานบริหาร นำทีมคณะผู้บริหาร ทีน่า วู ผู้จัดการทั่วไป ประจำ ICDL ภูมิภาคเอเชีย เข้าพบ นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอีเอส) และองค์กรภาครัฐ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน และ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) เพื่อสานต่อโครงการ และร่วมหารือโอกาสและแนวทางการสร้างความร่วมมือระหว่างกันเพื่อดำเนินการตามยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนากำลังคนให้พร้อมเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล ของแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมของไทย

ICDL สหภาพยุโรปเยือนไทยหารือความร่วมมือยกระดับทักษะเทคโนโลยีดิจิทัลภาครัฐและภาคการศึกษา

ทั้งนี้ที่ประชุมเห็นว่าปัจจัยสำคัญที่จะทำให้การยกระดับทักษะดิจิทัลของประเทศขยับทั้งองคาพยพ อยู่ที่ผู้ที่ได้ประโยชน์หลัก คือ ทั้งตัวบุคคลและผู้จ้างงาน ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน หากตระหนักความสำคัญของเรื่องนี้ โดยองค์กรต่างๆเข้าใจและอ้าแขนรับ เปิดโอกาสความก้าวหน้าให้กับผู้ที่มีทักษะดิจิทัลมาตรฐานสากล นอกจากจะเป็นประโยชน์โดยตรงกับองค์กรให้วิ่งได้ทันทีในยุคดิจิทัลแล้ว แล้วยังเป็นการสร้างแรงจูงใจโดยตรงให้กับกำลังคนทั้งระบบให้หันมามุ่งมั่นพัฒนาตนเองอย่างเต็มที่ ทุกฝ่ายร่วมขับเคลื่อนประเทศสู่เป้าหมาย ดิจิทัลไทยแลนด์ได้อย่างสัมฤทธิ์ผลในเร็ววัน