สถาบันการบินพลเรือน จัดโครงการสานฝันการบิน ครั้งที่ 14 "Fly with CATC สานฝันสู่โลกอนาคตที่ไร้ขีดจำกัด"

19 Sep 2022

สถาบันการบินพลเรือน (สบพ.) รัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงคมนาคม ในฐานะเป็นหน่วยงานผลิตและพัฒนาบุคลากรการบินเพื่อสนับสนุนและพัฒนากิจการการบินของประเทศ ร่วมกับ บริษัท ปตท..น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) ได้จัดโครงการสานฝันการบิน ครั้งที่ 14 " Fly with CATC สานฝันสู่โลกอนาคตที่ไร้ขีดจำกัด" โดยมี นางสาวภัคณัฏฐ์ มากช่วย ผู้ว่าการสถาบันการบินพลเรือน เป็นประธานในพิธีเปิด และมีนักเรียน ผู้ปกครอง เข้าร่วมโครงการ เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2565 ณ สถาบันการบินพลเรือน กรุงเทพฯ และผ่านระบบออนไลน์ Facebook Live : CATC Thailand

สถาบันการบินพลเรือน จัดโครงการสานฝันการบิน ครั้งที่ 14 "Fly with CATC สานฝันสู่โลกอนาคตที่ไร้ขีดจำกัด"

สำหรับโครงการสานฝันการบิน สถาบันการบินพลเรือนจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อสนับสนุนให้เยาวชนและผู้สนใจได้มีโอกาสสัมผัสและเรียนรู้ประสบการณ์ใหม่ ๆ เรื่องการบินอย่างถูกต้อง ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติพร้อมทั้งยังสามารถนำเอาทักษะ และความรู้ทางด้านการบินนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในอนาคต และประการสำคัญ คือเป็นการช่วยเผยแพร่ประชาสัมพันธ์หลักสูตรการเรียนการสอนและการฝึกอบรมในหลักสูตรต่าง ๆ ของสถาบันการบินพลเรือน ไปยังกลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยผ่านการถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์ จากผู้เชี่ยวชาญในสายอาชีพต่างๆ ในอาชีพอุตสาหกรรมการบิน และเปิดโอกาสให้ผู้เปิดโอกาสให้ผู้สนใจเข้าร่วมรับฟัง และเยี่ยมชมสถานที่เรียน พร้อมสัมผัสบรรยากาศการเรียนการสอนของสถาบันการบินพลเรือน โดยจัดกิจกรรมเสวนาสานฝันการบินในหัวข้อ " Fly with CATC สานฝันสู่โลกอนาคตที่ไร้ขีดจำกัด" ซึ่งเชิญผู้เชี่ยวชาญ คณาจารย์ ผู้แทนหลักสูตรของ สถาบันการบินพลเรือน มาร่วมเป็นวิทยากร ได้แก่

  1. นายพันศักดิ์ เนินทราย ผู้อำนวยการกองวิชาบริการการจราจรทางอากาศ รักษาการในตำแหน่ง
    รองผู้ว่าการฝ่ายวิชาการ ผู้แทนกลุ่มหลักสูตรฝึกอบรม
  2. นาวาอากาศโทสุรพงษ์ นาคธรรมรงค์ ครูการบิน ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการกองฝึกบิน ศูนย์ฝึกการบิน
    ผู้แทนกลุ่มหลักสูตรภาคอากาศ
  3. นายวิโรจน์ น้อยวิไล ผู้อำนวยการกองวิชาช่างอากาศยาน ผู้แทนกลุ่มหลักสูตรช่างอากาศยาน
  4. ดร.อุสาห์ ต่อเทียนชัย ผู้อำนวยการกองวิชาวิศวกรรมการบิน ผู้แทนกลุ่มหลักสูตรวิศวกรรมการบิน และเตรียมวิศวกรรมการบิน
  5. ดร.วราภรณ์ เต็มแก้ว ผู้อำนวยการกองวิชาบริหารการบิน ผู้แทนกลุ่มหลักสูตรวิทยาศาสตร และหลักสูตรปริญญาโท

โดยมีนางสาวชัชชุมา ฐานิสรานนท์ เป็นผู้ดำเนินรายการ ซึ่งโครงการนี้ถือเป็นโครงการหลักที่สถาบันการ
บินพลเรือน จัดขึ้นเพื่อแสดงความรับผิดชอบของธุรกิจต่อสังคม (Corporate Social Responsibility: CSR) โดยได้จัดอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 14 แล้ว นอกจากนี้ยังได้เยี่ยมชมสิ่งอำนวยความสะดวกและห้องปฏิบัติการต่างๆ ของ สถาบันการบินพลเรือนอีกด้วย สำหรับผู้ที่สนใจสามารถรับชมย้อนหลังได้ที่แฟนเพจ Facebook : CATC Thailand และติดตามโครงการสานฝันการบิน ครั้งที่ 15 ในอนาคตต่อไป

สถาบันการบินพลเรือน จัดโครงการสานฝันการบิน ครั้งที่ 14 "Fly with CATC สานฝันสู่โลกอนาคตที่ไร้ขีดจำกัด"