QTC คว้ารางวัล 3Rs Awards และ Zero Waste Achievement Awards 2022

19 Sep 2022

นายเจริญศักดิ์ สารวงค์ รองกรรมการผู้จัดการสายโรงงาน (ซ้าย) บมจ. คิวทีซี เอนเนอร์ยี่ (QTC) ผู้ผลิต จัดจำหน่าย และให้บริการหม้อแปลงไฟฟ้า รวมถึงเป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้าในธุรกิจโซลาร์ เข้ารับโล่รางวัลถึง 2 รายการ คือ รางวัล 3Rs Awards และ Zero Waste Achievement Awards ประจำปี 2565 ภายใต้โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการกากอุตสาหกรรมที่มีปัญหาเสี่ยงต่อการลักลอบทิ้ง โดยใช้หลักการ 3R และ KAIZEN ประจำปี 2565 จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม (กรอ.) โดยมีนายสหวัฒน์ โสภา รองอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม (ขวา) เป็นผู้มอบรางวัลในครั้งนี้ เพื่อเป็นขวัญกำลังใจและประชาสัมพันธ์โรงงานที่มีความมุ่งมั่นในการจัดการของเสียที่ดีและคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม รวมถึงเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่โรงงานอื่น ๆ ณ ห้อง เทวกรรมรังรักษ์ ชั้น 2 สโมสรทหารบก (วิภาวดี) กรุงเทพฯ เมื่อเร็วๆนี้

QTC คว้ารางวัล 3Rs Awards และ Zero Waste Achievement Awards 2022