โครงการเพาะพันธุ์ดี NT Youth Club ชุมชนโกสัมพีนคร จังหวัดกำแพงเพชร เสริมสร้างความรู้ให้กับเยาวชน

22 Sep 2022

โครงการเพาะพันธุ์ดี NT Youth Club ชุมชนโกสัมพีนคร จังหวัดกำแพงเพชร เสริมสร้างความรู้ให้กับเยาวชน เพื่อร่วมพัฒนาศักยภาพชุมชนด้วยการนำไอทีมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในทุกมิติ

โครงการเพาะพันธุ์ดี NT Youth Club ชุมชนโกสัมพีนคร จังหวัดกำแพงเพชร เสริมสร้างความรู้ให้กับเยาวชน

เมื่อวันที่ 20 ก.ย.65 ที่หอประชุมโรงเรียนโกสัมพีวิทยา จ.กำแพงเพชร บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) หรือ NT จัดกิจกรรม CSR ประจำปี 2565 โครงการ "เพาะพันธุ์ดี NT Youth Club" โดยมี นายสุวิทย์ สันตติวงศ์ไชย ปลัดจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานเปิดกิจกรรมโครงการเพาะพันธุ์ดี NT Youth Club ชุมชนโกสัมพีนคร ชุมชนแห่งที่ 3 ประจำปี 2565 นายชนินทร์ สีหะโชติ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มทรัพยากรบุคคล 2 รักษาการผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มการตลาดและสื่อสารองค์กร NT กล่าวรายงานภาพรวมโครงการ นายณัฐวรรธน์ วงษ์ไกรนาค โทรศัพท์ จังหวัดกำแพงเพชร กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ โดยเป็นความร่วมมือระหว่าง NT รร.โกสัมพีวิทยา สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากำแพงเพชร พัฒนาการจังหวัดกำแพงเพชร อบต.โกสัมพี อบต.ลานดอกไม้ตก และ อบต.เพชรชมภู เพื่อร่วมส่งเสริมให้เยาวชนประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างสร้างสรรค์ โดยอบรมพัฒนาให้ความรู้ทักษะการถ่ายภาพ ตัดต่อคลิปวีดิโอ รวมทั้งทำสื่อออนไลน์ นำไปพัฒนาต่อยอดประชาสัมพันธ์สินค้า ผลิตภัณฑ์และแหล่งท่องเที่ยวชุมชนให้แพร่หลาย รวมทั้ง นำไปใช้งานด้านการเกษตรสมัยใหม่แปลงเกษตรอัจฉริยะ IOT

เพาะพันธุ์ดี NT Youth Club เป็น CSR ของ NT โดยดำเนินการตั้งแต่ปี 2556 ถึงปัจจุบัน มีเป้าหมายเสริมสร้างความรู้ให้กับเยาวชน เพื่อร่วมพัฒนาศักยภาพชุมชนด้วยการนำไอทีมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในทุกมิติ พร้อมขับเคลื่อนเศรษฐกิจชุมชนสังคมและสิ่งแวดล้อมให้เติบโตอย่างยั่งยืน