สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชัยภูมิ ดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ รุ่นที่ 3/2566 สาขาช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก ระดับ 1

16 Nov 2022

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชัยภูมิ ดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ รุ่นที่ 3/2566 สาขาช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก ระดับ 1 ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557 ให้แก่ผู้ประกอบอาชีพช่างเครื่องปรับอากาศ จำนวน 5 คน ณ ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชัยภูมิ โดยแบ่งการทดสอบออกเป็น 2 ส่วน คือ การทดสอบภาคความรู้ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-testing) และภาคความสามารถ เป็นการทดสอบปฏิบัติงานจริงตามแบบและเวลาที่กำหนด ซึ่งรวมทั้ง 2 ส่วน ต้องได้คะแนนร้อยละ 70 ขึ้นไป จึงจะถือว่าผ่านตามเกณฑ์การทดสอบฯ

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชัยภูมิ ดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ รุ่นที่ 3/2566 สาขาช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก ระดับ 1

ทั้งนี้ การทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานฯ ดังกล่าว เพื่อเป็นการการันตีฝีมือช่างที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน สถานประกอบกิจการใช้ในการคัดคนเข้าทำงาน ประชาชนอุ่นใจใช้บริการช่างที่มือฝีมือ มีความปลอดภัย เชื่อถือได้

สำหรับผู้สนใจสามารถสอบถามและสมัครเข้ารับการทดสอบมาตรฐานได้ที่สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชัยภูมิ 31/7 หมู่ที่ 5 ถนนชัยภูมิ - ตาดโตน ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ 36000 โทร 0 4481 6023 Facebook : สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชัยภูมิ