GRAMMY คว้าคะแนน CGR ระดับ "ดีเลิศ" ต่อเนื่องปีที่ 12 ตอกย้ำความสำเร็จ และศักยภาพการพัฒนาการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างต่อเนื่อง

03 Nov 2022

บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) หรือ GRAMMY ผู้นำในธุรกิจบันเทิงครบวงจรชั้นนำของประเทศไทย ได้รับคะแนนการประเมินการกำกับดูแลกิจการในระดับ 5 ดาว หรือ "ดีเลิศ" (Excellent CG Scoring) ต่อเนื่องเป็นปีที่ 12 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) โดยการสนับสนุนจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้เปิดเผยผลการสำรวจด้านการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนไทย ประจำปี 2565 (Corporate Governance Report of Thai Listed Companies 2022 :CGR)

GRAMMY คว้าคะแนน CGR ระดับ "ดีเลิศ" ต่อเนื่องปีที่ 12 ตอกย้ำความสำเร็จ และศักยภาพการพัฒนาการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างต่อเนื่อง

ด้าน บุษบา ดาวเรือง ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า "ถือเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของ จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ สำหรับการเป็น หนึ่งในบริษัทที่ได้รับคะแนนการประเมินการกำกับดูแลกิจการในระดับ 5 ดาว หรือ "ดีเลิศ" จาก 750 บริษัทที่เข้าร่วมสะท้อนให้เห็นถึงความเป็นผู้นำทางด้านธุรกิจบันเทิงครบวงจร ในประเทศไทย รวมทั้งแสดงให้เห็นถึงศักยภาพในการดำเนินธุรกิจของบริษัทที่ให้ความสำคัญ กับการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน ซึ่งสอดรับกับวิสัยทัศน์ของบริษัทที่ว่า ผู้นำทางด้านธุรกิจบันเทิง ครบวงจรเพื่อสร้างความสุขให้กับผู้บริโภคทุกกลุ่มในทุกช่องทางอย่างยั่งยืน นอกจากนี้เรามุ่งเน้นพัฒนาการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างต่อเนื่อง ควบคู่ไปกับการเปิดเผยข้อมูลที่โปร่งใส การปฏิบัติ ต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียม และคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายเป็นสำคัญ เพื่อเป็นองค์กรต้นแบบ ของการพัฒนาการกำกับดูแลกิจการที่ดีในประเทศไทยต่อไปค่ะ"

GRAMMY คว้าคะแนน CGR ระดับ "ดีเลิศ" ต่อเนื่องปีที่ 12 ตอกย้ำความสำเร็จ และศักยภาพการพัฒนาการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างต่อเนื่อง