พัฒนาความรู้ทางวิชาการ! นศ.ป.โท นิติศาสตร์ ม.ศรีปทุม เข้าศึกษาเรียนรู้สถาบันนิติเวชวิทยา

02 Nov 2022

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นิสิต อินทมาโน ผู้อำนวยการหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรพัฒนาความรู้ทางวิชาการ โครงการศึกษาดูงาน ประจำปีการศึกษา 2565 ด้วยการนำคณาจารย์และนักศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต SPU เข้าศึกษาเรียนรู้และดูงาน เพื่อเปิดโลกทัศน์ทางการศึกษาด้านนิติเวชวิทยา ที่มิใช่มีอยู่เพียงในห้องเรียน หรือตำราเรียน แต่ต้องศึกษาเรียนรู้จากสถานที่จริงประกอบด้วย ณ สถาบันนิติเวชวิทยา โรงพยาบาลตำรวจ กรุงเทพมหานคร เมื่อเร็วๆนี้

พัฒนาความรู้ทางวิชาการ! นศ.ป.โท นิติศาสตร์ ม.ศรีปทุม เข้าศึกษาเรียนรู้สถาบันนิติเวชวิทยา