62.7 % คน กทม ให้ความสำคัญในวันลอยกระทง 93.3% อยากให้รัฐบาลมีการรณรงค์ให้มีการกระทงมาจากวัสดุธรรมชาติ 100 %

07 Nov 2022

ศูนย์สำรวจความคิดเห็นบ้านสมเด็จโพลล์ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้ดำเนินโครงการสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับเทศกาลลอยกระทง โดยเก็บจากกลุ่มตัวอย่างจากประชาชนที่อาศัยอยู่ในจังหวัดกรุงเทพมหานคร จำนวนทั้งสิ้น 1,229 กลุ่มตัวอย่าง เก็บข้อมูลในวันที่ 27 ตุลาคม - 2 พฤศจิกายน 2565 กลุ่มตัวอย่างในการสำรวจครั้งนี้ใช้เกณฑ์ตารางสำเร็จรูปของ Taro Yamane กำหนดว่า ประชากรเกิน 100,000 คนต้องการความเชื่อมั่น 95% และความผิดพลาดไม่เกิน 3% ต้องใช้กลุ่มตัวอย่างจำนวน 1,111 กลุ่มตัวอย่าง

62.7 % คน กทม ให้ความสำคัญในวันลอยกระทง 93.3% อยากให้รัฐบาลมีการรณรงค์ให้มีการกระทงมาจากวัสดุธรรมชาติ 100 %

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สิงห์ สิงห์ขจร ประธานคณะกรรมการศูนย์สำรวจความคิดเห็นบ้านสมเด็จโพลล์ กล่าวว่า ผลการสำรวจในครั้งนี้เรื่องเทศกาลลอยกระทง เนื่องจากวันลอยกระทง เป็นประเพณีสำคัญของคนไทยเป็น ตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 12 ตามปฏิทินจันทรคติไทย ประเพณีนี้กำหนดขึ้นเพื่อแสดงความสำนึกถึงบุญคุณของแม่น้ำที่ให้เราได้อาศัยน้ำกิน น้ำใช้ ตลอดจนเป็นการขอขมาต่อพระแม่คงคา ที่ได้ทิ้งสิ่งปฏิกูลต่าง ๆ ลงไปในน้ำ อันเป็นสาเหตุให้แหล่งน้ำไม่สะอาด เพื่อเป็นการสะเดาะเคราะห์ เพราะการลอยกระทงเปรียบเหมือนการลอยความทุกข์ ความโศกเศร้า โรคภัยไข้เจ็บ และสิ่งไม่ดีต่าง ๆ ให้ลอยตามแม่น้ำไปกับกระทง คล้ายกับพิธีลอยบาปของพราหมณ์ ประเพณีลอยกระทงสถานที่ในการลอยกระทงคือบริเวณที่ติดกับแม่น้ำ ลำคลอง หรือ แหล่งน้ำต่าง ๆ เป็นประเพณีที่รักษาขนบธรรมเนียมของไทยไว้มิให้สูญหายไปตามกาลเวลา และยังเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวให้เกิดขึ้นทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ ในปัจจุบันมีการณรงค์ให้ใช้กระทงจากวัสดุธรรมชาติ 100 % ย่อยสลาย ได้ง่าย เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม งดใช้โฟม เพื่อไม่เป็นการสร้างขยะเพิ่มขึ้นในแหล่งน้ำต่างๆ และควรลอยกระทงในแหล่งน้ำปิด ไม่ลอยในแม่น้ำ ลำคลอง เพื่อไม่ให้วัสดุต่างๆ ของกระทง ลอยลงสู่ทะเล กระทบต่อระบบนิเวศ ซึ่งผลการสำรวจในครั้งนี้ต่อเทศกาลลอยกระทง มีข้อมูลที่น่าสนใจดังต่อไปนี้

กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ ทราบว่า วันลอยกระทงปี 2565 ตรงกับวันที่ 8 พฤศจิกายน ร้อยละ 75.7 และคิดว่าการลอยกระทงเป็นการขอขมาพระแม่คงคา ร้อยละ 74.7

โดยให้ความสำคัญในวันลอยกระทง ร้อยละ 62.7 และคิดว่าจะไปลอยกระทงในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2565 ร้อยละ 48.1

กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ คิดว่าหากท่านไปลอยกระทงท่านอยากไปลอยกระทงกับคนในครอบครัว มากที่สุด ร้อยละ 36.1 อันดับที่สองคือคนรัก/แฟน ร้อยละ 25.5 อันดับที่สามคือเพื่อนๆ ร้อยละ 17.2 และอันดับสุดท้ายคือ ไม่แน่ใจ ร้อยละ 21.2

และทราบว่าในวันลอยกระทง การจุดพลุ ประทัด ดอกไม้ไฟ รวมทั้งปล่อยโคมลอย ในกรุงเทพมหานคร เป็นการกระทำที่ผิดกฎหมาย ร้อยละ 75.3

กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ คิดว่าการลอยกระทงเป็นการสร้างขยะในน้ำ เพิ่มมากขึ้น ร้อยละ 91.3 และอยากให้รัฐบาลมีการรณรงค์ให้มีการกระทงมาจากวัสดุธรรมชาติ 100 % ย่อยสลาย ได้ง่าย เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ร้อยละ 93.3  

62.7 % คน กทม ให้ความสำคัญในวันลอยกระทง 93.3% อยากให้รัฐบาลมีการรณรงค์ให้มีการกระทงมาจากวัสดุธรรมชาติ 100 %