อาสาทำความดี! นศ.คณะบัญชี ม.ศรีปทุม ร่วมกับ สำนักงานเขตบางเขน ทำความสะอาดและเก็บขยะกระทง บริเวณวัดพระศรีมหาธาตุ บางเขน

10 Nov 2022

อาจารย์ภูดิท ไชยผล ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยศรีปทุม นำทีมนักศึกษาคณะบัญชี SPU ทำกิจกรรมจิตอาสาทำความดี เพื่อชุมชนและสังคม โดยร่วมมือกับสำนักงานเขตบางเขน ลงพื้นที่ ณ วัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร บางเขน กรุงเทพมหานคร ในการช่วยกันเก็บกวาดขยะมูลฝอย กระทงต่างๆ ภายในบริเวณวัด สืบเนื่องจากการจัดงานสืบสานประเพณีลอยกระทง หลังจากที่ต้องซบเซาเงียบเหงามานานกว่า 2ปีเพราะพิษโควิด-19 ทำให้มีผู้มาทำบุญและร่วมงานประเพณีลอยกระทงของทางวัดกันอย่างคึกคัก และทำให้มีเศษขยะและกระทงมากมาย จึงต้องรีบทำความสะอาดเก็บขยะตามจุดต่างๆ ที่มีผู้มาเที่ยวงานทิ้งไว้ เพื่อให้สวนสาธารณะ เกิดความเป็นระเบียบ และสวยงาม

อาสาทำความดี! นศ.คณะบัญชี ม.ศรีปทุม ร่วมกับ สำนักงานเขตบางเขน ทำความสะอาดและเก็บขยะกระทง บริเวณวัดพระศรีมหาธาตุ บางเขน

นอกจากนี้ ภายหลังเสร็จสิ้นกิจกรรมการทำความสะอาดวัด นักศึกษาคณะบัญชี SPU ยังได้ร่วมกันทำบุญตักบาตรพระภิกษุสงฆ์ สามเณร ยามเช้า เพื่อเป็นการให้ทาน และเพื่อบูชาคุณ อีกทั้งเป็นการธำรงส่งเสริมและสืบทอดพระพุทธศาสนา บำรุงพระภิกษุสงฆ์ สามเณร และส่งเสริมคุณความดีของผู้ปฎิบัติอีกด้วย