GPSC คว้ารางวัลด้านความยั่งยืน เวที SET AWARDS 2022

31 Oct 2022

เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2565 นายจารุวัฒน์ สิงห์สมดี ผู้จัดการฝ่ายอาวุโสบริหารบริษัทในเครือและโครงการลงทุน รักษาการผู้จัดการส่วนนโยบายความยั่งยืนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) หรือ GPSC แกนนำนวัตกรรมธุรกิจไฟฟ้า กลุ่ม ปตท. เข้ารับโล่รางวัล Sustainability Excellence ประเภท Highly Commended Sustainability Awards ในงาน SET AWARDS 2022 จาก ดร.ภากร ปีตธวัชชัย กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นขององค์กรในการขับเคลื่อนธุรกิจตามหลักบรรษัทภิบาล หรือ ESG (Environmental, Social and Governance) ควบคู่ไปกับการบูรณาการแนวทางการสร้างความยั่งยืน ทั้งในมิติเศรษฐกิจ สังคม และ สิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างผลตอบแทนที่ดีให้กับผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ พิธีดังกล่าวจัดขึ้น ณ หอประชุมศาสตราจารย์สังเวียน อินทรวิชยั ชั้น 7 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กรุงเทพฯ

GPSC คว้ารางวัลด้านความยั่งยืน เวที SET AWARDS 2022