คณะผู้บริหาร ดิจิทัล ซีอีโอ รุ่นที่5 ศึกษาดูงาน ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศ

21 Oct 2022

เบญจรงค์ สุวรรณคีรี รองกรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย หรือ EXIM BANK ร่วมเป็นวิทยากรในการอบรมหลักสูตรผู้นำการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล รุ่นที่ 5 จัดโดยสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ depa เพื่อเสริมสร้างความรู้ให้แก่ผู้นำองค์กรภาครัฐและเอกชนเกี่ยวกับโอกาสและความเสี่ยงของธุรกิจส่งออก เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยหลังโควิด-19 รวมทั้งการสนับสนุนอุตสาหกรรมที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจชีวภาพ-หมุน เวียน-สีเขียว สร้างเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ณ EXIM BANK สำนักงานใหญ่ เมื่อเร็วๆนี้

คณะผู้บริหาร ดิจิทัล ซีอีโอ รุ่นที่5 ศึกษาดูงาน ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศ