อาจารย์ศศินทร์ รับรางวัลเมธีวิจัยอาวุโส สกว.

26 Oct 2022

รองศาสตราจารย์ ดร.พัฒนาพร ฉัตรจุฑามาศ หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางเพื่องานวิจัย ด้านบรรษัทภิบาล และการเงินเชิงพฤติกรรม และอาจารย์ประจำสาขาการเงิน Sasin School of Management (สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) ได้รับรางวัลวิจัยกองทุนสนับสนุนการวิจัย (เมธีวิจัยอาวุโส สกว.) กลุ่มสาขาสังคมศาสตร์ประจำปี 2564 จากสภาวิจัยแห่งชาติ (วช.) ทุนสนับสนุนดังกล่าวสนับสนุนนักวิจัยอาวุโสที่มีชื่อเสียงในด้านการวิจัยและความสามารถ ความซื่อสัตย์ และความเป็นเลิศ

อาจารย์ศศินทร์ รับรางวัลเมธีวิจัยอาวุโส สกว.