GIFT จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 พร้อมอนุมัติการออกหุ้นกู้วงเงิน 600 ล้านบาท

21 Apr 2023

บริษัท แกรททิทูด อินฟินิท จำกัด (มหาชน) หรือ GIFT นำโดย คุณสุรชัย เชษฐโชติศักดิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พร้อมทั้งคณะกรรมการและผู้บริหาร จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ณ ห้องโรส ฮอลล์ อาคารอาร์เอส กรุ๊ป ทาวเวอร์ ซี ชั้น 5 โดยที่ประชุมมีมติอนุมัติแผนระดมทุน โดยการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทฯ ในวงเงิน 600 ล้านบาท เพื่อใช้สำหรับการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม ไลฟ์สไตล์ และเทคโนโลยี ในอนาคต

GIFT จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 พร้อมอนุมัติการออกหุ้นกู้วงเงิน 600 ล้านบาท

บุคลลในภาพ (จากซ้ายไปขวา)

  1. คุณวรรณสุดา ธนสรานาต กรรมการอิสระ
  2. คุณสุเทพ ธาระวาส กรรมการตรวจสอบ
  3. คุณสุรชัย เชษฐโชติศักดิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
  4. คุณพิศิษฐ์ ดัชณาภิรมย์ ประธานกรรมการตรวจสอบ
  5. คุณวลีวัลย์ โรจนภักดี กรรมการ