ม.หอการค้าไทย เปิดหลักสูตรใหม่ "Digital Marketing" ปั้นเด็ก Gen Z สู่ความเป็นมืออาชีพในยุคดิจิทัล

21 Apr 2023
เทคโนโลยีมีอิทธิพลต่อชีวิตคนส่วนใหญ่ " Digital Marketing" หรือการตลาดออนไลน์รูปแบบใหม่บน Platform ดิจิทัลต่างๆ เช่น Google, Yahoo, Websites, E-mail, Facebook Instagram, Twitter, Billboard ซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงรูปแบบและวิธีการการทำการตลาดแบบดั้งเดิม (Traditional Marketing) ที่อาจจะไม่ใช่คำตอบของการเข้าถึงลูกค้าได้อย่างแท้จริงเมื่อเทียบกับการทำการตลาดออนไลน์ที่เข้าถึงลูกค้าได้โดยง่ายในเวลา รวดเร็ว คุ้มค่า ประหยัดค่าใช้จ่าย"มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย" (UTCC) ตอบโจทย์โลกปัจจุบัน มุ่งเน้นความต้องการของผู้เรียนเป็นสำคัญด้วยแนวคิดผู้เรียนเป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้ (Student Centered Learning) โดยนักศึกษาคนรุ่นใหม่หรือกลุ่ม Generation ใช้ชีวิตในระหว่างเรียนควบคู่ไปกับการมีรายได้และต้องการมีอนาคตมั่นคงจากอาชีพในตลาดงานปัจจุบัน นำไปสู่การเปิดตัวหลักสูตรใหม่ " Digital Marketing"สาขาการตลาดดิจิทัล (ปริญญาตรีบริหารธุรกิจบัณฑิต) คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ที่ตระหนักถึงการเพิ่มโอกาสใหม่และติดอาวุธความรู้ทักษะวิชาชีพด้านดิจิทัลแก่นักศึกษาที่เรียนวิชาการตลาดออนไลน์รศ.ดร.ธนวรรธน์ พลวิชัย อธิการบดี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย กล่าวว่า "คณะบริหารธุรกิจของ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มีชื่อเสียงและได้ปรับตัวพัฒนาหลักสูตรด้านการตลาดให้ทันสมัย นักศึกษาของมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยได้ชื่อว่าเป็น 'เด็กหัวการค้า' การมีสาขาการตลาดดิจิทัล และหลักสูตรใหม่ "Digital Marketing" นี้จะช่วยตอบโจทย์ความต้องการของกลุ่มคนรุ่นใหม่หัวใจนักการตลาด ซึ่งการตลาดออนไลน์เป็นเทรนด์ใหม่ที่ทรงอิทธิพลต่อการใช้ชีวิตของคนยุคนี้ โลกดิจิทัลเป็นพื้นที่ที่นักการตลาดใช้ประโยชน์โฆษณาสินค้าบริการหรือโปรโมตแบรนด์สินค้าธุรกิจได้อย่างเห็นผล ถือว่าเป็นการทำการตลาดที่เข้าถึงผู้คนได้อย่างตรงจุด ใช้เครื่องมือช่วยพัฒนาระบบบริการระบบบริหารจัดการธุรกิจออนไลน์ได้อย่างคุ้มค่า ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายการซื้อขายหรือการทำธุรกิจสมัยใหม่ ลดต้นทุน เพิ่มกำไร ช่วยให้ธุรกิจใช้เทคโนโลยีการตลาดแบบดิจิทัลได้ถูกทางอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ซึ่งมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยมุ่งสร้างความฝันของนักศึกษาไว้ตามแนวคิด"Follow your dream" ที่เราต้องสร้างนักการตลาดมืออาชีพ ผู้ประกอบการมืออาชีพ นักธุรกิจมืออาชีพ ไม่ว่าจะทำงานอาชีพทางด้านการตลาดดิจิทัลด้านใดก็ต้องเป็นมืออาชีพ ซึ่งเราจะไม่ประสบความสำเร็จเลยหากเราไม่มีนักศึกษาที่มีความคิดสร้างสรรค์ มีความรู้เท่าทันต่อโลกของการตลาดออนไลน์และเป็นคนดีคนเก่งของสังคม ผมจึงเชื่อมั่นว่าหลักสูตรใหม่ "Digital Marketing" จะเป็นการสร้างโอกาสใหม่ที่ท้าทายให้กับนักศึกษาที่รับรองว่าจะไม่สร้างความผิดหวังให้กับผู้เรียนอย่างแน่นอนที่สามารถทำตามความฝันได้สำเร็จ"ดร.รวิดา วิริยกิจจา คณบดี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย กล่าวในงานเปิดตัวหลักสูตรใหม่ "Digital Marketing" ว่า "คณะบริหารธุรกิจ มุ่งให้นักศึกษาได้เรียนจริง ลงมือทำจริงและมีสถานที่ฝึกงานจริงโดยมหาวิทยาลัยมีเครือข่ายสมาคมหอการค้าไทย เสริมสร้างศักยภาพให้นักศึกษาพบแนวทางในการทำธุรกิจที่ตนเองชื่นชอบและมีความสุข สร้างกำไรและนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนได้ในอนาคต มีมิติแห่งความเป็นมืออาชีพ ซึ่งคณะบริหารธุรกิจประกอบด้วยสาขาต่างๆ ดังนี้ สาขาการตลาด สาขาการเงิน สาขาการบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ สาขาธุรกิจดิจิทัลและนวัตกรรม สาขาการจัดการโลจิสติกส์ สาขาธุรกิจเกมส์และอีสปอร์ต สาขาธุรกิจค้าปลีกและสาขาการจัดการ ซึ่งนักศึกษาที่เข้าเรียนจะได้ทดลองปฏิบัติงานจริงฝึกฝนในแต่ละสาขาอาชีพ พร้อมเวทีในการนำเสนอผลงาน เพื่อให้เรียนรู้ข้อผิดพลาดนำไปพัฒนาสู่ความเป็นอาชีพได้อย่างมีคุณค่าเพื่อสังคม"เภสัชกรหญิงโสภา พิมพ์สิริพานิชย์ หัวหน้าสาขาการตลาดดิจิทัล คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย กล่าวว่า "หลักสูตรนี้สร้างแนวทางการวางกลยุทธ์ในการทำการตลาดในยุคดิจิทัล โดยชี้ให้เห็นถึงแนวคิดการทำธุรกิจโดยใช้ประโยชน์จากสื่อออนไลน์ ศึกษาช่องทางในการสร้างรายได้และการประชาสัมพันธ์ โดยเน้นการประยุกต์ทฤษฎีทางการตลาดมาสู่การนำเสนอบนสังคมออนไลน์ เรียนรู้การต่อยอดด้วยการใช้สื่อโซเชียลมีเดียต่างๆ และ การวางกลยุทธ์การตลาดในหลากหลายมุมมอง รวมถึงการวิเคราะห์ตลาดไปจนถึงการทำการตลาดผ่านสื่อออนไลน์ เพื่อให้เห็นผลสัมฤทธิ์จากทฤษฎีที่เรียนได้อีกด้วย ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจส่วนตัวหรือธุรกิจขององค์กร ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงไปมากในยุคดิจิทัลนี้"มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ได้เปิดโอกาสอิสระและทางเลือกแห่งการเรียนรู้แก่นักศึกษาคนรุ่นใหม่เพื่อค้นหาความถนัดและการเลือกใช้ชีวิตของตนเองในแบบที่ "ใช่" ตอบโจทย์ความต้องการของกระแสตลาดสมัยใหม่บนเส้นทางสู่ความเป็นมืออาชีพนั้นๆ โดยหลักสูตรใหม่ "Digital Marketing" เปิดรับสมัครนักศึกษาประจำปี 2566 เรียนจบได้ภายใน 3 ปี เรียนรู้กับผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาดดิจิทัลตัวจริงและครีเอเตอร์ (Creators) ที่มีชื่อเสียงในแวดวงดิจิทัล เป็นหลักสูตรที่ตอบสนองความต้องการของภาคธุรกิจและรองรับความต้องการของตลาดแรงงานทั้งปัจจุบันและอนาคต เรียนแบบ Block Course System (เรียนครั้งละ 1 วิชา) ทบทวนเนื้อหาได้ทุกที่ทุกเวลา Truly Hybrid Learning เรียนในห้องเรียน 60 % และ E-Learning 40 % เน้นการลงมือทำจริง Practice University มีหน่วยกิตสร้างเสริมประสบการณ์ทางวิชาชีพมากกว่า 18 หน่วยกิต Project based and case studies from diverse และมีรายได้ระหว่างเรียน ทำงาน/ฝึกงานที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตรโดยจะได้รับหน่วยกิตและค่าตอบแทน ศึกษาดูงานสถานที่จริงกับแพลตฟอร์มระดับโลก และองค์กรระดับประเทศเช่น Google Thailand / Youtube Thailand / Microsoft Thailand / สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa Thailand) และยังได้เรียนรู้พร้อมปฏิบัติจริงกับ LINE Thailand และ TikTok Thailand รวมถึงยังมีโอกาสได้ฝึกงานกับบริษัทเหล่านี้ที่มีชื่อเสียงด้านดิจิทัลระดับประเทศ สามารถประกอบอาชีพ Marketing สาขาการตลาด นักการตลาด พนักงานขาย เจ้าหน้าที่สื่อสารการตลาด เจ้าหน้าที่จัดซื้อ เจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์ เจ้าหน้าที่บริหารลูกค้า ผู้ประกอบการธุรกิจส่วนตัวหลักสูตร "Digital Marketing" คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เปิดรับสมัครแล้ววันนี้ ที่ศูนย์รับสมัครนักศึกษามหาวิทยาลัยหอการค้าไทย /ศูนย์รับสมัครหอการค้าจังหวัด /คณะบริหารธุรกิจ อาคาร 24 ชั้น 12 A หรือสมัครผ่านช่องทางออนไลน์ www.utcc.ac.th ติดต่อสอบถาม โทร. 02-697- 6165 และ083-247-5648
ม.หอการค้าไทย เปิดหลักสูตรใหม่ "Digital Marketing" ปั้นเด็ก Gen Z สู่ความเป็นมืออาชีพในยุคดิจิทัล ม.หอการค้าไทย เปิดหลักสูตรใหม่ "Digital Marketing" ปั้นเด็ก Gen Z สู่ความเป็นมืออาชีพในยุคดิจิทัล