บัณฑิตวิทยาลัย มบส.ปลื้มจัดกิจกรรมได้ตามเป้าหมาย

20 Apr 2023

ผศ.ดร.คณกร สว่างเจริญ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา (มบส.)เปิดเผยว่า ในปีงบประมาณประจำปี 2566 ทางบัณฑิตวิทยาลัย มบส.ได้จัดกิจกรรมในโครงการต่างๆที่หลากหลายและน่าสนใจมากมาย ซึ่งกิจกรรมที่จัดขึ้นมีทั้งที่ร่วมมือกับหน่วยงานในมหาวิทยาลัย หน่วยงานในประเทศและต่างประเทศ เช่น โครงการพัฒนาคุณภาพนักศึกษาครูด้านจิตอาสาเพื่อพัฒนาผู้เรียนและท้องถิ่น ที่จัดอบรมให้แก่นักศึกษาระดับบัณฑิตวิทยาลัย สาขา ป.บัณฑิตวิชาชีพครู ทางออนไลน์ เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับจิตอาสา รวมถึงให้ความรู้และความเข้าใจในการพัฒนาผู้เรียนและท้องถิ่น,โครงการพัฒนาคุณภาพนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ให้แก่คณะผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษาต่างชาติระดับบัณฑิตศึกษา ให้มีความรู้ และทักษะการเรียนรู้ จากแหล่งเรียนรู้ในสถานการณ์จริงที่หลากหลาย ทั้งในด้านวิชาการ ด้านศิลปวัฒนธรรม และอัตลักษณ์ของความเป็นไทย

บัณฑิตวิทยาลัย มบส.ปลื้มจัดกิจกรรมได้ตามเป้าหมาย

ผศ.ดร.คณกร กล่าวต่อไปว่า โครงการการสร้างเครือข่ายทางวิชาการระหว่างมบส.กับ Lipa City Colleges โดยจัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการ การบริการวิชาสู่ชุมชน และการวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาสร้างเครือข่ายการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาจากความร่วมมือระหว่างประเทศ และส่งเสริมศิลปและวัฒนธรรมร่วมกันระหว่างสองประเทศสามารถมาประยุกต์การเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษาให้แก่คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย ประธานหลักสูตร คณาจารย์ประจำหลักสูตรบัณฑิตวิทยาลัย และผู้บริหารสำนักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน,โครงการห่วงใยใส่ใจสุขภาพและการจัดการบริหารความเสี่ยงด้านการเงินของผู้สูงอายุ ชุมชนประสานมิตรและบางยี่เรือเขตธนบุรี ด้วยศาสตร์แบบบูรณาการ ที่บัณฑิตวิทยาลัยได้ร่วมกับคณะต่างๆ จัด9 กิจกรรมประกอบด้วย กิจกรรมถ่ายทอดความรู้ด้านเวชกรรมไทย ความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขอนามัย และทำการตรวจประเมินสุขภาพในผู้สูงอายุ  ,ถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์การด้านเภสัชกรรมไทยเรื่องโภชนาการให้แก่อาจารย์ นักศึกษา อาสาสมัครประจำหมู่บ้าน ผู้สูงอายุ และผู้ที่สนใจ,กินพิชิตโรค,การจัดความสงบของคลื่นสมองด้วยกิจกรรมดนตรีเพื่อป้องกันภาวะสมองเสื่อมในผู้สูงอายุ, กระตุ้นสมอง สร้างสมาธิ ผ่อนคลายด้วยตาราง 9 ช่อง,ออมเงิน ออมทอง,ถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ด้านเภสัชกรรมไทย เรื่องประโยชน์การใช้พืชสมุนไพรสวนครัวและการปลูกผัก-สมุนไพรสวนครัวปลอดสารพิษเพื่อสุขภาพ,กิจกรรมด้านศิลปะบำบัด "สูงวัย สูงคุณค่า ด้วยผ้ามัดย้อม และกิจกรรมติดตามและประเมินผลโครงการฯ

ผศ.ดร.คณกร กล่าวอีกว่า นอกจากนี้ยังมีโครงการบริการแก่สังคม กิจกรรมเตรียมความพร้อมและเสริมหลักสูตรสำหรับการเรียนการสอนในระดับบัณฑิตศึกษา ปีที่ 2 ปีการศึกษา 2566 ให้แก่นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา,หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) จัดทัศนศึกษาและดูงานการดำเนินธุรกิจของบริษัท วัฒนไพศาล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด จังหวัดระยอง ให้แก่นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา,หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการศึกษาและนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ จัดโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาด้านการพัฒนาการเรียนรู้บูรณาด้านการวิจัยและศิลปวัฒนธรรม,การลงนามความร่วมมือในการจัดการศึกษา (MOU) ระดับปริญญาตรี ปริญญาโทและปริญญาเอก ระหว่างมบส.กับบริษัทแอร์แมส อินเตอร์เนชั่นแนล เอดูเคชั่น จำกัด กับ Associate Professor Dr.Jun Jiang, โครงการพัฒนาศักยภาพทางภาษาอังกฤษผสานกิจกรรมการเรียนรู้เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) เพื่อส่งเสริมประสบการณ์การเรียนรู้ภาษาอังกฤษระดับบัณฑิตศึกษา และโครงการศึกษาดูงานการบริหารองค์กรทางการศึกษาเพื่อความเป็นเลิศของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เป็นต้น อย่างไรก็ตามในภาพรวมการจัดกิจกรรมต่างๆถือว่าบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ ที่สำคัญทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องให้ความสนใจและได้รับประโยชน์กันทุกฝ่ายด้วย