พิธีเปิดโครงการอบรม "พระบริบาลภิกษุไข้" ประจำวัด ๑ วัด ๑ รูปทั่วไทย พื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (อมฺพรมหาเถร) สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ฉลองครบรอบพระชนมายุ ๘ รอบ

12 Apr 2023

วิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข กาญจนาภิเษก คณะสาธารณสุขศาสตร์และสหเวชศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก จัดโครงการอบรม "พระบริบาลภิกษุไข้" ประจำวัด ๑ วัด ๑ รูปทั่วไทยฯ ดำเนินการโดย เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (อมฺพรมหาเถร) สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ฉลองครบรอบพระชนมายุ ๘ รอบ ทั้งหมดจำนวน ๓ รุ่น รุ่นที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๓-๕ เมษายน ๒๔๖๖ จำนวน ๖๐ รูป จัดขึ้น ณ วัดมเหยงคณ์ ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

พิธีเปิดโครงการอบรม "พระบริบาลภิกษุไข้" ประจำวัด ๑ วัด ๑ รูปทั่วไทย พื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (อมฺพรมหาเถร) สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ฉลองครบรอบพระชนมายุ ๘ รอบ

ในการนี้พระเดชพระคุณ พระญาณไตรโลก รองเจ้าคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานฝ่ายสงฆ์และกล่าวสัมโมทนียกถา นายแพทย์ธเนศ ดุสิตสุนทรกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานฝ่ายฆราวาส และ รองศาสตราจารย์ ดร.วิทยา อยู่สุข คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์และสหเวชศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก กล่าวถวายรายงานและวัตถุประสงค์การจัดโครงการอบรม การจัดกิจกรรมประกอบด้วยการถวายความรู้แก่พระภิกษุในการส่งเสริม ป้องกัน ฟื้นฟู รักษาสุขภาพในโรคเรื้อรัง ตลอดจนการปฐมพยาบาลเบื้องต้น การฝึกปฏิบัติการดูแลบาดแผล การวัดสัญญาณชีพ และการช่วยฟื้นคืนชีพเมื่อวันจันทร์ที่ 3 เมษายน 2566 ณ วัดมเหยงคณ์ ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

พิธีเปิดโครงการอบรม "พระบริบาลภิกษุไข้" ประจำวัด ๑ วัด ๑ รูปทั่วไทย พื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (อมฺพรมหาเถร) สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ฉลองครบรอบพระชนมายุ ๘ รอบ