อาร์เอส กรุ๊ป จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

11 Apr 2023

คุณสุรชัย เชษฐโชติศักดิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน) พร้อมทั้งคณะกรรมการและผู้บริหาร จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ณ ห้องโรส ฮอลล์ อาคารอาร์เอส กรุ๊ป ทาวเวอร์ ซี ชั้น 5 โดยที่ประชุมมีมติการจ่ายหุ้นปันผลในอัตรา 10 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นปันผล โดยจ่ายให้ผู้ถือหุ้นตามรายชื่อ ณ ปิดสมุดวันที่ 19 เมษายน 2566 และจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 3 พฤษภาคม 2566

อาร์เอส กรุ๊ป จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

บุคคลในภาพ (จากซ้ายไปขวา)

  1. คุณศุภกิจ อัศวชัย กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
  2. คุณวรรณสุดา ธนสรานาต กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ
  3. คุณโสรัตน์ วณิชวรากิจ กรรมการบริษัท
  4. คุณสุรชัย เชษฐโชติศักดิ์ ประธานกรรมการบริษัท และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
  5. คุณพิศิษฐ์ ดัชณาภิรมย์ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
  6. คุณวิทวัส เวชชบุษกร กรรมการบริษัท และประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน