NPS สนับสนุนศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อน ฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพคนในชุมชน

19 Apr 2023

บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จำกัด (มหาชน) - NPS และ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดฉะเชิงเทรา ร่วมสร้างองค์ความรู้เพื่อส่งเสริมอาชีพคนในชุมชน โดยจัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "การใช้ประโยชน์จากทุนชุมชนด้านการให้สี ประเภทหญ้าแฝกและดินในพื้นที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนฯ " เป็นการต่อยอดและสร้างอัตลักษณ์ให้แก่ผลิตภัณฑ์จากผ้าที่ย้อมด้วยสีธรรมชาติ เพื่อขยายผลสู่ชุมชนในการสร้างอาชีพ สร้างรายได้แก่คนในชุมชนต่อไป

NPS สนับสนุนศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อน ฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพคนในชุมชน