SAM บริษัทบริหารสินทรัพย์ของคนไทย จับมือ บสย. เซ็น MOU มุ่งยกระดับ SMEs ไทย เพิ่มศักยภาพ สร้างความสามารถในการแข่งขัน

19 Apr 2023

นายธรัฐพร เตชะกิจขจร กรรมการผู้จัดการ บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด (บสส.) หรือ SAM ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือทางธุรกิจ (MOU) กับ นายสิทธิกร ดิเรกสุนทร กรรมการและผู้จัดการทั่วไป บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) เพื่อศึกษาแนวทางการให้ความช่วยเหลือลูกค้าที่เป็นผู้ประกอบการ SMEs ของ SAM ที่ต้องการขอสินเชื่อแต่ไม่มีหลักทรัพย์หรือมีหลักทรัพย์ค้ำประกันหรือมีหลักประกันไม่เพียงพอ ให้สามารถเพิ่มศักยภาพและความสามารถในการแข่งขันและต่อยอดธุรกิจได้มากขึ้น อันจะนำไปสู่ความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจของประเทศโดยรวม การลงนามครั้งนี้นับเป็นโอกาสในการที่หน่วยงานภาครัฐทั้ง 2 หน่วยงานจะได้ร่วมศึกษาถึงความเป็นไปได้ในการดำเนินธุรกิจร่วมกัน รวมถึงการเป็นศูนย์กลางการให้คำปรึกษา แนะนำ และให้ความช่วยเหลือลูกค้า ประชาชนด้านการบริหารจัดการหนี้ การเงินและการออม ตลอดจนการแบ่งปันองค์ความรู้และประสบการณ์ร่วมกัน

SAM บริษัทบริหารสินทรัพย์ของคนไทย จับมือ บสย. เซ็น MOU มุ่งยกระดับ SMEs ไทย เพิ่มศักยภาพ สร้างความสามารถในการแข่งขัน