Bitkub Academy ร่วมกับ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ประกาศความร่วมมือนำการศึกษาไทยก้าวสู่ ASEAN Golden Era

19 Apr 2023
วันที่ 10 เมษายน 2566 ณ อาคารสำนักงานคณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยลาดกระบังบริษัท บิทคับ แล็บส์ จำกัด หรือที่รู้จักกันในนาม บิทคับ อะคาเดมี ศูนย์การเรียนรู้สินทรัพย์ดิจิทัลและเทคโนโลยีบล็อกเชนที่เปิดโอกาสให้ทุกคนได้เข้ามาเรียนรู้ ร่วมสร้างคอมมูนิตี้และสร้างประสบการณ์เกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิทัลและเทคโนโลยีบล็อกเชนอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน ร่วมกับ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง จัดพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจการร่วมมือทางวิชาการ (MOU) เพื่อมอบองค์ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีบล็อกเชนและสินทรัพย์ดิจิทัลให้แก่ผู้บริหาร พนักงาน รวมไปถึงนักศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่โลกยุคเทคโนโลยีดิจิทัลดิสรัปชัน โดยมุ่งเน้นไปที่การยกระดับศักยภาพให้สอดคล้องกับ Skill Set ที่จำเป็นต่อโลกอนาคต เพื่อนำการศึกษาไทยก้าวสู่ ASEAN Golden Eraภายในงานได้รับเกียรติจาก คุณจิรายุส ทรัพย์ศรีโสภา ผู้ก่อตั้งและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บิทคับ แคปปิตอล กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด, รศ.ดร.สมยศ เกียรติวนิชวิไล คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง และผศ.ดร.เปี่ยมภูมิ สฤกพฤกษ์ รองคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
Bitkub Academy ร่วมกับ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ประกาศความร่วมมือนำการศึกษาไทยก้าวสู่ ASEAN Golden Era

นายจิรายุส ทรัพย์ศรีโสภา ผู้ก่อตั้งและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บิทคับ แคปปิตอล กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด เปิดเผยว่า "บิทคับ รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้ร่วมมือกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังในครั้งนี้ ผมเป็นหนึ่งในนักธุรกิจไทยที่ได้รับเชิญเข้าร่วมงาน World Economic Forum ในปี 2022 และ 2023 และได้มีโอกาสรับฟังเกี่ยวกับ Open Educational Platform หรือการเปิดโอกาสให้ทุกคนสามารถเข้าถึงองค์ความรู้ต่าง ๆ อย่างทั่วถึงเพื่อเป็นประโยชน์กับทุกคน รวมถึงประเทศและภูมิภาคของเรา ซึ่ง บิทคับ อะคาเดมี จะทำหน้าที่เป็น Open Education Platform โดยมีผู้เชี่ยวชาญที่จะเป็นกำลังหลักในการจัดทำและพัฒนาหลักสูตรเกี่ยวกับเทคโนโลยีบล็อกเชนและสินทรัพย์ดิจิทัล รวมไปถึงการถ่ายทอดความรู้และข้อมูลต่าง ๆ เพื่อให้ทุกคนเข้าใจข้อมูลต่าง ๆ ถูกต้อง ครบถ้วน และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในอนาคต ทั้งนี้ ตั้งแต่ปี 2024 อาเซียนจะเข้าสู่ "ยุคทองคำ" หรือ "Golden Era" นักลงทุนทั่วโลกจะเข้ามาลงทุนเพิ่มขึ้นจำนวนมาก ประเทศไทยจะต้องเพิ่มทักษะเฉพาะที่ตรงกับความต้องการในอนาคตให้พร้อมต่อการรับคลื่นลูกใหม่ที่กำลังจะไหลเข้ามา เพื่อพัฒนาประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางของอาเซียน ขอขอบคุณคณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังที่ให้ความสำคัญกับการพัฒนาศักยภาพของนักศึกษา บิทคับ อะคาเดมี พร้อมจะจับมือกับทุกภาคส่วนในการพัฒนาหลักสูตรและศูนย์การเรียนรู้ต่าง ๆ เพื่อร่วมมือกันสร้างอนาคตของคนในประเทศให้แข็งแรงและก้าวเข้าสู่ยุคดิสรัปชันอย่างยั่งยืนต่อไป" รศ.ดร.สมยศ เกียรติวนิชวิไล คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง กล่าวเพิ่มเติมว่า "คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ร่วมมือทางวิชาการกับ บิทคับ อะคาเดมี ในครั้งนี้ มหาวิทยาลัยของเราเล็งเห็นถึงศักยภาพและความเชี่ยวชาญของ บิทคับ อะคาเดมี ตลอดจนความสำคัญของการพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาทั้งในและนอกห้องเรียนจึงเกิดความร่วมมือดังกล่าวขึ้นทั้งนี้ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ได้มีการผลักดันโครงการ Work Intregrated Learning โดยพัฒนาเพิ่มเติมจากการสหกิจศึกษา โดยเปิดโอกาสให้นักศึกษาตั้งแต่ชั้นปีที่ 3 ขึ้นไป เข้าไปทำงานในบริษัทชั้นนำต่าง ๆ เป็นระยะเวลา 1-2 ปี เพื่อเรียนรู้การทำงานในสถานที่จริง การทำงานเป็นทีม การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า ตลอดจนการปรับตัวให้เหมาะสมกับวัฒนธรรมของแต่ละองค์กร โดยสามารถนำการประเมินผลจากทางบริษัท มาเทียบหน่วยกิจกับทางมหาลัยอีกด้วย ขอขอบคุณ บิทคับ อะคาเดมี ที่ให้ความสำคัญกับการพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาและทุกคนเสมอมา

Bitkub Academy ร่วมกับ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ประกาศความร่วมมือนำการศึกษาไทยก้าวสู่ ASEAN Golden Era