มบส. พลิกโฉมจัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรสู่การเป็นวิทยากรและผู้นำเสนออย่างมืออาชีพ

18 Apr 2023

ผศ.ดร.เผด็จ ก๋าคำ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระ (มบส.) เปิดเผยว่า เมื่อเร็ว ๆ นี้ ทางฝ่ายวิชาการ มบส. ได้ร่วมกับสถาบันวิจัยและพัฒนา และสำนักประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ ได้จัดกิจกรรม "การพัฒนาศักยภาพบุคลากรสู่การเป็นวิทยากรและผู้นำเสนออย่างมืออาชีพ" ตามโครงการพัฒนาเครือข่ายจตุรภาคี และฐานข้อมูลท้องถิ่นเพื่อสนับสนุนการยกระดับเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชนท้องถิ่น ภายใต้โครงการพลิกโฉมมหาวิทยาลัย

มบส. พลิกโฉมจัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรสู่การเป็นวิทยากรและผู้นำเสนออย่างมืออาชีพ

โดยมีคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนเข้าร่วมกว่า 120 คน ส่วนกิจกรรมในงานประกอบด้วยการบรรยาย เรื่อง "กลยุทธ์การจัดการเรียนรู้สู่คุณภาพการเรียนการสอน"โดยวิทยากร ผศ.ดร.สิริกร โตสติ อาจารย์สาขาวิชาการวัดประเมินและวิจัยทางการศึกษา คณะครุศาสตร์ ผศ.ดร.ธนภัทร จันทร์เจริญ ผู้ช่วยคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย และอาจารย์สาขาวิชาการจัดการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้ บัณฑิตวิทยาลัย และการบรรยายเรื่อง "การเป็นวิทยากรและผู้นำเสนออย่างมืออาชีพ" โดยคุณช่อผกา วิริยานนท์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการสื่อสารองค์กร

ผศ.ดร.เผด็จ กล่าวต่อไปว่า ทั้งนี้หวังว่ากิจกรรมดังกล่าวจะทำให้มหาวิทยาลัยมีจำนวนอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนที่ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการจะพัฒนาศักยภาพบุคลากรสู่การเป็นนักวิจัยและวิทยากรอย่างมืออาชีพเพื่อการดำเนินงานเชิงพื้นที่ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ที่สำคัญจะทำให้อาจารย์ บุคลกรที่ผ่านกิจกรรมสามารถพัฒนาศักยภาพการเป็นวิทยากรเชิงพื้นที่อย่างมืออาชีพ และการส่งเสริมและพัฒนานักวิจัยศักยภาพสูงในการบูรณาการศาสตร์ต่าง ๆ ร่วมแก้ปัญหาและพัฒนาตามโจทย์ความต้องการของพื้นที่ในการจัดการเรียนการสอนและการวิจัยแบบบูรณาการกับการให้บริการวิชาการชุมชนท้องถิ่น สามารถดำเนินงานร่วมกับหน่วยงานเครือข่ายจตุรภาคี ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการพลิกโฉมมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา (Reinventing) ในการสร้างองค์ความรู้ใหม่และต้นแบบนวัตกรรมที่ส่งผลต่อการยกระดับคุณภาพชีวิต การศึกษา สังคม เศรษฐกิจหรือ สิ่งแวดล้อม หรือการนำภูมิปัญญาต่อยอดพัฒนาท้องถิ่นเพื่อความยั่งยืน

มบส. พลิกโฉมจัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรสู่การเป็นวิทยากรและผู้นำเสนออย่างมืออาชีพ