ตลาดหลักทรัพย์ฯ เผยรายชื่อ บจ. ผ่านเกณฑ์เบื้องต้น เข้าชิงรางวัล SET Awards ประจำปี 2566

03 Apr 2023

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ร่วมกับวารสารการเงินธนาคาร เตรียมจัดงาน SET Awards ซึ่งจะครบรอบ 20 ปี ในปี 2566พร้อมประกาศรายชื่อ 721 บริษัทจดทะเบียนที่ผ่านเกณฑ์คัดกรองคุณสมบัติเบื้องต้น ก่อนจะเข้าสู่กระบวนการพิจารณาและมอบรางวัลในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2566 โดยปีนี้ได้เพิ่มรางวัล Supply Chain Management Awards สำหรับกลุ่มรางวัล Sustainability Excellence เพื่อส่งเสริมการบริหารจัดการธุรกิจอย่างยั่งยืนตลอดห่วงโซ่อุปทาน

ตลาดหลักทรัพย์ฯ เผยรายชื่อ บจ. ผ่านเกณฑ์เบื้องต้น เข้าชิงรางวัล SET Awards ประจำปี 2566

นายภากร ปีตธวัชชัย กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า ตลาดหลักทรัพย์ฯ ร่วมกับวารสารการเงินธนาคารจัดงาน SET Awards เพื่อยกย่องบริษัทที่มีความโดดเด่นเป็นองค์กรต้นแบบในตลาดทุนทั้งด้านการดำเนินงานและด้านคุณภาพ สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพตลาดทุนไทย ควบคู่การขับเคลื่อนการเติบโตอย่างยั่งยืนและเป็นประโยชน์ต่อทุกภาคส่วน สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ตลาดหลักทรัพย์ฯ "To Make the Capital Market 'Work' for Everyone" โดยในปี 2566 มี บริษัทจดทะเบียน (บจ.) ที่ผ่านเกณฑ์คัดกรองคุณสมบัติเบื้องต้นทั้งสิ้น 721 บริษัท ก่อนจะเข้าสู่กระบวนการพิจารณา ประกาศผลและมอบรางวัล SET Awards ในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2566

"ตลอด 20 ปีที่ผ่านมา รางวัล SET Awards นับเป็นกลไกสำคัญในการวางรากฐานและยกระดับมาตรฐานความเป็นเลิศของตลาดทุนไทย จนเป็นที่ยอมรับในแวดวงตลาดทุนไทยและสร้างความภาคภูมิใจแก่ผู้ที่ได้รับรางวัล ซึ่งในปีนี้ ตลาดหลักทรัพย์ฯ เพิ่มรางวัลสำหรับกลุ่มรางวัล Sustainability Excellence คือรางวัล Supply Chain Management Awards โดยจะมอบให้แก่ บจ. ที่แสดงให้เห็นถึงความสามารถในการบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทานอย่างยั่งยืน ซึ่งเป็นประเด็นความท้าทายที่มีความสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงขีดความสามารถในการแข่งขันและเติบโตอย่างต่อเนื่อง ท่ามกลางสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว" นายภากรกล่าว

นายสันติ วิริยะรังสฤษฎ์ ประธานบรรณาธิการ วารสารการเงินธนาคาร ผู้ร่วมจัดงาน SET Awards และคณะทำงานผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อพิจารณาตัดสินรางวัล SET Awards กล่าวว่า การมอบรางวัล SET Awards ประสบความสำเร็จมาอย่างต่อเนื่อง โดยปี 2566 ถือเป็นการจัดงานเป็นปีที่ 20 คณะทำงานฯ จะมีการประชาสัมพันธ์ตอกย้ำถึงความสำเร็จของผู้ที่เกี่ยวข้องในตลาดทุน ทั้ง บริษัทจดทะเบียน บริษัทหลักทรัพย์ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน บริษัทที่ปรึกษาทางการเงิน และทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งมีความโดดเด่นในด้านต่างๆ และได้รับรางวัล SET Awards ตลอด 20 ปีที่ผ่านมา

รางวัล SET Awards แบ่งเป็น 2 กลุ่มรางวัล ได้แก่ 1) กลุ่มรางวัล Business Excellence มอบให้แก่ บริษัทจดทะเบียน ผู้บริหารสูงสุดของบริษัทจดทะเบียน บริษัทหลักทรัพย์ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน บริษัทที่ปรึกษาทางการเงินและทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ และ 2) กลุ่มรางวัล Sustainability Excellence ซึ่งมอบให้แก่ บจ. ที่มีการดำเนินธุรกิจตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนได้อย่างโดดเด่น ซึ่งทั้ง 2 กลุ่มรางวัลมีสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (SASIN) เป็นผู้ทำการประมวลผลรางวัล

นอกจากนี้ ทั้งกลุ่มรางวัล Business Excellence และกลุ่มรางวัล Sustainability Excellence ยังมีรางวัลเกียรติยศแห่งความสำเร็จ หรือ SET Awards of Honor สำหรับบริษัทหรือบุคคลที่สามารถรักษาความโดดเด่นในด้านต่าง ๆ ได้อย่างต่อเนื่องตั้งแต่ 3 ปีขึ้นไป

ผู้สนใจสามารถติดตามรายละเอียดเกณฑ์พิจารณารางวัล SET Awards และรายชื่อ บจ. ที่ผ่านการคัดกรองคุณสมบัติเบื้องต้นได้ที่ www.set.or.th/setawards สอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับกลุ่มรางวัล Business Excellence ติดต่อฝ่ายผู้ออกหลักทรัพย์ 0 2009 9768 และกลุ่มรางวัล Sustainability Excellence ติดต่อฝ่ายพัฒนาการลงทุนอย่างยั่งยืน 0 2009 9886