ราช กรุ๊ป รับรางวัลชมเชยองค์กรโปร่งใส ครั้งที่ 11 จาก สำนักงาน ป.ป.ช.

05 Apr 2023

บริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ได้รับรางวัลชมเชยองค์กรโปร่งใส จากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) ครั้งที่ 11 (NACC Integrity Awards) สำหรับรางวัลเกียรติยศแห่งคุณธรรมและจริยธรรมนี้ มุ่งเน้นส่งเสริมการบริหารจัดการด้วยหลักธรรมาภิบาล มีจรรยาบรรณในวิชาชีพและความรับผิดชอบต่อสังคม รวมทั้งยกย่องเชิดชูเกียรติหน่วยงาน องค์กรหรือสถาบันที่เป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่สังคม และยกระดับความโปร่งใสของประเทศไทย โดยพิจารณาจากการบริหารจัดการองค์กรที่มีความพร้อมรับผิดชอบ ยึดมั่นในหลักนิติธรรม ให้ความสำคัญกับสิทธิมนุษยชน มีความโปร่งใส ซื่อตรง ยึดมั่นคุณธรรมและจริยธรรม รวมถึงมีมาตรการป้องกันการทุจริตและประโยชน์ทับซ้อน

ราช กรุ๊ป รับรางวัลชมเชยองค์กรโปร่งใส ครั้งที่ 11 จาก สำนักงาน ป.ป.ช.

บริษัทฯ ได้ยึดมั่นในหลักคุณธรรม จริยธรรม และหลักของกฎหมายอย่างเคร่งครัดในการดำเนินธุรกิจ ตลอดจนได้นำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และการพัฒนาอย่างยั่งยืนมาเป็นแนวทางในการบริหารจัดการองค์กรเพื่อสร้างรากฐานขององค์กรให้มีความมั่นคงและสามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืน นอกเหนือจากนี้ บริษัทฯ ยังได้แสดงจุดยืนต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันในทุกรูปแบบ ซึ่งปัจจุบันบริษัทฯ ได้รับการรับรองในฐานะสมาชิกแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย รวมถึงการประกาศนโยบายสิทธิมนุษยชน เพื่อให้การดำเนินงานทุกกิจกรรมตั้งอยู่บนพื้นฐานของการเคารพสิทธิมนุษยชนผู้ทรงสิทธิที่เกี่ยวข้องทุกกลุ่ม ตลอดจนถึงการรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างจริงจังและต่อเนื่อง